Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden soveltaminen rakennusurakoiden kilpailutuksissa

Kilpailutatko rakennusurakoita? Jos vastaus on kyllä, olet todennäköisesti törmännyt tilanteeseen, jossa on jouduttu pohtimaan, voisiko tarjoajan sulkea pois tarjouskilpailusta esimerkiksi ammattitoimintaan liittyvän vakavan virheen vuoksi.

Rakennusurakoiden kilpailutusten hankintapäätökset tehdään usein halvimman hinnan perusteella. Laatuun pyritään vaikuttamaan muun muassa tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla. Tästä syystä harkinnanvaraisilla poissulkemisperusteilla, kuten ammattitoimintaan liittyvällä vakavalla virheellä, on keskeinen merkitys rakennusurakoiden kilpailutuksissa.

Harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita on käsitelty viimeaikaisessa oikeuskäytännössä ja monet tapauksista koskevat erityisesti rakennusurakoita. Esimerkkinä EUTI:n tammikuussa 2021 antama ratkaisu  C-387/19, RTS infra, jossa oli kyse teiden kunnossapitoa koskevan urakan kilpailuttamisesta. Hankintayksikkö oli sulkenut RTS infra -ryhmittymän pois tarjouskilpailusta aiemman, ammatin harjoittamiseen liittyvän vakavan virheen vuoksi, ilman ryhmittymän kuulemista.

EUTI totesi ratkaisussa, että kansallisessa lainsäädännössä voidaan asettaa tarjoajille velvollisuus harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita koskevien korjaavien toimenpiteiden ilmoittamiselle jo tarjousten antamisen yhteydessä. Suomen kansallisessa hankintalainsäädännössä tällaista velvoitetta ei ole asetettu, mutta erityisesti tarjoajien on hyvä huomata, että tällainen velvoite voi olla toisen EU:n jäsenmaan hankintalainsäädännössä. PTCS:n Julkiset.fi-tietopalvelun tilaajat voivat tutusta tarkemmin tapauksesta tehtyyn tiivistelmään. Tämän tiivistelmän lisäksi sivustolta löytyy yli 800 muuta kommentoitua oikeustapausta.

Kuten tiivistelmästä käy ilmi, EUTI korosti tapauksen ratkaisussa, että hankintayksikön täytyy harkinnanvaraista poissulkemisperustetta soveltaessa, huomioida kaikki hankintaperiaatteet. Hankintaperiaatteiden lisäksi hankintayksikön tulee ottaa huomioon puolustamisoikeuksien kunnioittamisen periaate, jonka olennainen osa on oikeus tulla kuulluksi. Sen mukaan tarjoajalle on annettava mahdollisuus tuoda esille oma näkemyksensä poissulkemisperusteista. Harkinnanvaraisen poissulkuperusteen soveltamisen edellytysten selvittämistä voi verrata tilanteeseen, jossa tarjous hylätään poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Tätä aihetta olemme käsitelleet aiemmin blogissa Epäilyttääkö tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta? Mitä pitäisi tehdä?

Tarjoajaa on kuultava ennen poissulkemista

Jos hankintayksikkö harkitsee harkinnan varaisten poissulkuperusteiden käyttämistä, on syytä  kiinnittää huomiota oikeuskäytännössä aiemmin todettuihin kahteen tärkeään seikkaan. Ensinnäkin tarjoajan täytyy tulla kuulluksi, kuten tapauksen MAO 469/20  ratkaisussa on kuulemis- ja selvittämisprosessin osalta todettu. (JulkiSet-tiivistelmä). Lisäksi, kuten tapauksessa todetaan, tarjoajalla on oikeus korjaavien toimenpiteiden esittämiseen.

Hankintayksiköllä on oikeus harkinnanvaraisen poissulkemisperusteeseen käyttämiseen, kun poissulkemisen edellytykset täyttyvät ja asiasta on saatu riittävä selvitys. Esimerkkinä tapaus (MAO:76/21), jossa rakennusurakan tarjoaja oli muun ohella ammattitoiminnassaan syyllistynyt luotettavuutensa kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen, jonka perusteella hankintayksiköllä oli oikeus tarjoajan poissulkemiseen tarjouskilpailusta.

Blogin kirjoittaja on PTCS:llä tämän vuoden tammikuussa asiantuntijana aloittanut Niina Kuismin.

Tutustu myös blogiimme Rakennusurakoiden julkinen hankinta – pari sanaa urakkaneuvottelusta, jossa on lähestytty aihetta useammastakin näkökulmasta.

Kiinnostavatko rakennusurakat ja niihin liittyvä problematiikka?

Järjestämme 19.5.2021 klo 9–16 koulutuksen rakennusurakoiden julkisia hankintoja koskevista erityiskysymyksistä. Webinaarissa käsitellään tarjoajan soveltuvuusvaatimuksia, harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita ja niihin liittyvää viimeaikaista oikeuskäytäntöä. Koulutuksessa asiantuntijoina ovat Pauliina Karinkanta (VT) ja/tai Aarne Kumlin (VT). Jos haluat välttää rakennusurakoiden kilpailuttamisen yleisimmät kompastuskivet, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.


Tags: harkinnanvaraiset poisulkemisperiaatteetJulkiset.fipoisulkuperiaatteetRakennusurakat

Arkisto: Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden soveltaminen rakennusurakoiden kilpailutuksissa