Kilpailulain muutoksesta

Eduskunta hyväksyi 18.6.2013 kilpailulain muutosta koskevan hallituksen esityksen HE 40/2013. Lain voimaantuloksi on ehdotettu mahdollisimman pian. Samaan aikaan eduskunta hyväksyi myös kuntalain muutosta koskevan hallituksen esityksen HE 32/2013. Laki tulee voimaan 1.9.2013. Kilpailulakiin on tulossa uusi 4a luku kilpailuneutraliteetin valvonnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ollaan antamassa toimivalta valvoa, jos kunnan, kuntayhtymän tai valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön toiminta vääristää tai tavalla tai toisella uhkaa väristää toimivia markkinoita. Tällaisella toiminnalla tarkoitetaan tilanteita, jolloin julkisyhteisön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa sovelletaan sellaista menettelyä tai toiminnan rakennetta, joka

1. vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla tai
2. estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä tai
3. on ristiriidassa kuntalaissa säädettävän markkinahintaisen hinnoittelun kanssa.

Kilpailun vääristymä voi siis tapahtua kahdella tavalla. Kilpailuneutraliteettia vaarantavalla menettelyllä tarkoitetaan esimerkiksi kustannusvastaamatonta hinnoittelua (ali- tai ylihinnoittelu), asiakkaita sitovaa alennuskäytäntöä, syrjintää tai muita sellaisia menettelytapoja, jotka vahingoittavat kilpailua tai ovat omiaan sulkemaan markkinoita.

Käytännössä tällaisiin tilanteisiin voidaan törmätä esimerkiksi, jos kunta subventoi omaa liikelaitostaan tai sidosyksikköään esim. vuokraamalla tiloja tai myymällä tukipalveluita markkinahintoja alemmilla hinnoilla ja/tai ostaa tältä palveluita markkinahintaa korkeammilla hinnoilla. Tällaiseen voi olla tarvetta esim. yhtiöittämisen alkuvaiheessa, kun uuden yksikön toimintoja sopeutetaan markkinaehtoiseen toimintaan. Aina ali- tai ylihinnoittelu ei välttämättä kuitenkaan johdu juuri siitä, että kysymys on julkisyhteisön omistuksesta.

Kielteisillä rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi elinkeinotoimintaa, jota harjoitetaan liikelaitos- tai virastomuodossa. Tällaisten toimintamuotojen on katsottu EU:n komissionkin huomautusten perusteella olevan yksityisiä yrityksiä paremmassa kilpailutilanteessa, kun esim. kunnan tai valtion yksiköt eivät joudu maksamaan yhteisöveroja eikä niihin sovelleta konkurssilainsäädäntöä.

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto voisi ensisijaisesti aloittaa neuvottelumenettelyn em. tilanteessa, jossa kilpailutilanne vääristyy tai uhkaa vääristyä julkisyhteisön toiminnan johdosta tai sen vuoksi, että elinkeinotoimintaa harjoitetaan mittavassa määrin liikelaitos- tai virastomuodossa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaa rajoittaa kuitenkin muutama poikkeus. Nimittäin jos kielteiset vaikutukset kilpailuun seuraavat välittömästi lainsäädännöstä ilman, että taloudellisesta toiminnasta vastaavalta taholla olisi harkintavaltaa tai liikkumavaraa kilpailuneutraliteettia vaarantavan taloudellisen lopputuloksen osalta. Tällöin lainsäätäjä on tarkoituksellisesti sivuuttanut kilpailun liiketoiminnan ohjausmekanismina. Esimerkkinä tällaisesta on kunnan lain perusteella järjestämät kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Lisäksi kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei olisi toimivaltaa, kun toiminnassa on kysymys merkittävistä kansalaisten hyvinvointiin, turvallisuuteen tai muuhun sellaiseen yleiseen etuun liittyvistä tehtävistä, jos neuvottelumenettelyn soveltaminen johtaisi siihen, ettei tällaisia etuja voitaisi tarkoitetulla tavalla turvata kansalaisille.

Jos neuvottelumenettely ei johda tulokseen, kuluttaja- ja kilpailuviraston tulee kieltää menettely tai toiminnan rakenne taikka asettaa menettelyn tai toiminnan jatkamisen edellytykseksi sellaiset velvoitteet, jotka varmistavat tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoilla. Kiellon tehosteeksi kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi asettaa uhkasakon. Uhkasakon tuomitsisi maksettavaksi markkinaoikeus. Kielto, määräys tai velvoite kohdistetaan valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään.


Tarja Krakau

Varatuomari, asiantuntija

tarja.krakau[at]ptcs.fi
040-525 5922

Katso myös Tarja Krakaun blogiteksti (31.5.2013) kuntalain muutoksesta ja yhtiöittämisvelvoitteesta


Arkisto: Kilpailulain muutoksesta