Sote-hankintojen ammattilaiset kokoontuivat ajankohtaisasioiden äärelle – iltapäivän osuus

Nämä muistiinpanot ovat kuullun perusteella laadittuja ja mahdolliset puutteet ovat muistiinmerkitsijöiden vastuulla. Jos huomaatte korjattavaa tai kommentoitavaa, otamme palautetta ilolla vastaan.

Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinnassa

”Palvelumuotoilu on ennen kaikkea asioiden muuttamista pään sisällä ja ajattelutavoissa”, luonnehti palvelumuotoilija Reetta Keränen Kolmas Persoona Oy:stä.

Palvelumuotoilu koostuu palvelujen innovoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta muotoilua apuna käyttäen. Palvelumuotoilu on työkalu, jolla asiakkaat saadaan mukaan prosessiin. Palvelumuotoilu ei ole leikkimistä, vaan tavoitteena on luoda yhteinen mielikuva hankittavasta palvelusta. Koska kaikki viisaus ei asu hankintaosaajissa eikä palvelumuotoilijoissa, on palvelumuotoilussa avainsanana moniammatillisuus. Moniammatillisissa ryhmissä pohditaan yhdessä tavoitteita ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan prototypioida palvelu. Yhdessä tekemisen tavoitteena on palvelun konkretisoituminen samalla tavoin kaikille ryhmän jäsenille.

Kuva Reetta Keräsen esityksestä

Keränen esitteli ajankohtaispäivässä Espoossa tehtyä autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden palveluasumisen kilpailutusta, jossa palvelumuotoilu oli tärkeässä roolissa. Kilpailutuksen kohteena ei ollut palvelukodin seinät, vaan tarkoituksena oli kilpailuttaa hyvää elämää. Voit tutustua tarkemmin Espoossa toteutettuun vammaispalvelujen hankintaan aiemmasta blogikirjoituksestamme, josta löydät linkin myös kyseisestä kilpailutuksesta valmistuneeseen palvelumuotoilun käsikirjaan.

Tampereen Kotitorista valtakunnallinen malli Sitran avustuksella

Tampereen kaupungilta projektijohtaja Mari Patronen kertoi Tampereella vuonna 2009 käyttöönotetusta kotitorimallista, josta vuonna 2013 lähdettiin Sitran hankerahalla kehittämään Palvelutorimallia myös muiden kuntien käyttöön. Tavoitteena hankkeessa on kehittää kotitorista yleinen ja levitettävä toimintatapa kuntiin, millä mahdollistetaan entistä asiakaslähtöisempi toimintatapa ikäihmisten palveluissa.

Palvelutori kootaan kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin palveluista, ja sieltä palvelut ovat vanhuksille helpommin löydettävissä yhdestä ja samasta paikasta. Palvelutorissa tavoitteena on, että asiakas saa itse olla vaikuttamassa siihen, millaisia tarjottavat palvelut ovat, ja miten niistä rakennetaan juuri asiakkaalle sopiva yksilöllinen kokonaisuus. Tavoitteena mallissa on tukea kotona asumista asiakaslähtöisellä tavalla.

Palveluntuottajille palvelutori mahdollistaa keskittymisen varsinaisen ydinpalvelun tuottamiseen, kun asiakaspalveluun, hallinnointiin, markkinointiin ja laskutukseen liittyviä tehtäviä hoidetaan keskitetysti palveluintegraattorin toimesta. Palvelutorilla helpotetaan tuottajien verkostoitumista ja tuottajat pääsevät myös paremmin mukaan kehittämään kunnan palveluvalikoimaa sekä kehittämään samalla omia palveluitaan ja ideoimaan uutta.

Merkittävimpiä etuja kunnille on se, että palvelutorilla pystytään vähentämään ikääntymisen ja palvelutarpeen kysynnän vuoksi aiheutuvien menojen nousupaineita. Kilpailutukset ja sopimukset on niputettu suuremmaksi kokonaisuudeksi. Kunta seuraa palveluintegraattorin kanssa solmitun sopimuksen toteutumista ja integraattori taas vastaa kunnalle palveluntuottajiensa palvelusuoritteista. Palvelutorissa integraattori voi olla joko yksityinen toimija tai kunnan oma.

Tampereen kotitorista saadut säästöt vuosina 2009-2012 ovat olleet yhteensä n. 10 miljoonaa euroa. Säästöjä Tampereella on saatu mm. siitä, että asiakkaat hakeutuvat aiemmin palvelujen piiriin, jolloin mahdolliset ongelmat on pystytty hoitamaan aikaisemmassa vaiheessa kevyemmillä palveluilla. Myös yksityinen palveluintegraattori on kehittänyt sekä omaa että tuottajiensa toimintaa pyrkien samalla kustannussäästöihin.

Kuva Mari Patrosen esityksestä

Sote-hankintojen kilpailuttaminen Cloudialla

Hankintapäällikkö Virve Silvennoinen Savonlinnan kaupungilta esitteli Cloudia-kilpailutusjärjestelmällä tehtyä vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutusta. Puitejärjestelyhankinta kilpailutettiin 7 vuoden sopimuskaudelle avoimella menettelyllä ja sen kohderyhmänä olivat asukkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja apua päivittäisissä toimissa ja ympärivuorokautista valvontaa.

Tarjouspyyntö sisälsi sote-palveluille tyypillisesti useita sivuja palvelulle asetettuja laatuvaatimuksia. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus jakautuen hintaan ja lisälaatuun. Lisälaatu rakennettiin Cloudiaan valmiiksi pisteytettäviksi ominaisuuksiksi, kuten mahdollisuus puolisoiden yhdessä asumiseen (5 p.), wc:t ovat invakalustettuja (5 p.) jne.

”Kilpailutus ei olisi sujunut niin hyvin, jos emme olisi käyttäneet Cloudiaa”, Silvennoinen kertoi. Tehostetun palveluasumisen tarjoajat tekevät tarjouksia hyvin harvoin, joten rutiinia tarjousten tekemiseen ei ole. Tarjoajat suhtautuivat järjestelmän käyttöön pääosin positiivisesti. Cloudialla tarjouksista saatiin yhteismitallisia ja niiden tekninen käsittely oli nopeaa ja helppoa. Silvennoinen antoi Cloudian käyttöön vinkiksi sen, että ns. raakatyö ja kriteeristön laatiminen kannattaa valmistella järjestelmän ulkopuolella niiden käsiteltävyyden nopeuttamiseksi.

Cloudia Oy:stä Service Manager Outi Tuohimetsä esitteli Cloudian Työpöytä-ratkaisua, jolla mahdollistetaan esimerkiksi sote-alueen sähköinen hankintayhteistyö. Työpöydän kautta hankintayksiköllä on mahdollisuus käydä vuoropuhelua omien käyttäjäryhmiensä kanssa kuten sote-alueen johdon ja yksiköiden, sopimuskäyttäjien ja tarjoajien kesken.

Työpöydän kautta hankintayksikön eri käyttäjäryhmille on myös mahdollista määrittää eritasoisia oikeuksia keskitettyyn hankinta- ja sopimusdataan. Tuohimetsä kertoi vielä lopuksi, että Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali on uudistumassa vuoden 2015 alussa. Uudistuksessa tullaan huomioimaan monia palvelun kehittämistä koskevia ehdotuksia.

Oikeustapauksia

Asiantuntijat, VT Tarja Krakau ja OTM Eeva Kiviniemi PTCServices Oy:stä esittelivät päivän päätteeksi viimeisimpiä sote-puolen oikeustapauksia.

Eniten keskustelua herättänyt oikeustapaus kuluneelta vuodelta oli korkeimman hallinto-oikeuden tapaus, jossa otettiin kantaa laatulupausten käyttöön tarjousten vertailuperusteena. Laadun vertailuperusteena olivat tarjoajien lupaukset sopimuskaudella saavutettavista asiakastyytyväisyysluvuista ja asiakkaiden toimintakyvystä.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen, koska lupausten vertailu ei sen mielestä voinut olla puolueetonta ja hinta ja laatu olivat päällekkäisiä. KHO kuitenkin kumosi MAO:n päätöksen, koska KHO katsoi, että sanktioilla oli pyritty varmistamaan se, ettei tarjoaja pysty poikkeamaan lupaamastaan laadusta ja kannustimilla taas pyritty saamaan parempaa laatua.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen markkinaoikeustapauksessa oli kyse käänteisestä kilpailutuksesta. Tapauksessa käytetyt laadun vertailuperusteet olivat MAO:n mukaan epäselvät, koska vertailuperusteiden alakohtien painoarvoja tai enimmäispisteytyksiä ei ollut ilmoitettu. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistustilanteessa kunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä oli hoitanut henkilö, joka oli virkasuhteessa kuntaan, mutta jonka palkkakustannuksista vastasi yksityinen yritys. Valvira puuttui asiaan, minkä jälkeen valitusprosessi jatkui korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO linjauksen mukaan julkista valtaa käyttävän henkilön on oltava myös tosiasiallisesti virkasuhteessa viranomaiseen.

Päivän viimeisessä oikeustapauksessa ei varsinaisesti käsitelty sote-hankintoja. Tapauksen merkitys sote-palveluita hankkiville on kuitenkin suuri, sillä palveluita hankkiessa tarjottu henkilöstö on usein erittäin merkittävässä roolissa.

Tapauksessa yritys oli tarjouksen jättämisen jälkeen ilmoittanut kunnalle vaihtavansa tarjouksessaan nimeämänsä vastuuhenkilönsä toiseen, koska tarjotun vastuuhenkilön työtilanne oli muuttunut oleellisesti ja yllättävästi. Kunta ei hyväksynyt vastuuhenkilön vaihdosta. Myös hovioikeus piti tätä tarjouksesta vetäytymisenä ja totesi, että asiassa oli perusteet positiivisen sopimusedun mukaiselle vahingonkorvaukselle.

Aamupäivän osuudesta voit käydä lukemassa viime viikon blogikirjoituksestamme: https://ptcs.fi/fi/blogi/sote-hankintojen-ammattilaiset-kokoontuivat-ajankohtaisasioiden-aarelle


Arkisto: Sote-hankintojen ammattilaiset kokoontuivat ajankohtaisasioiden äärelle – iltapäivän osuus