Uudistettu vastavuoroisuusasetus ja sen soveltaminen julkisissa hankinnoissa

Elokuussa 2022 uudistetun vastavuoroisuusasetuksen päätavoitteena on parantaa EU-maiden toimijoiden asemaa niiden kolmansien maiden markkinoilla, joiden kanssa EU:lla ei ole sopimusta vastavuoroisuudesta julkisissa hankinnoissa. Asetus on käytännössä kauppapoliittinen väline, joka mahdollistaa syrjiviä toimia harjoittavista kolmansista maista tulevien yritysten rankaisemisen EU:n julkisissa hankinnoissa. 

Vastavuoroisuusasetuksen mukaan komissio voi aloittaa tutkimukset ja neuvottelut sellaisen kolmannen maan kanssa, joka käyttää tai ylläpitää toimenpiteitä, menettelyjä tai käytäntöjä, joilla vakavasti ja toistuvasti vaikeutetaan EU-jäsenvaltioiden pääsyä sen julkisten hankintojen markkinoille. Komissio ilmoittaa toimenpiteiden käynnistämisestä EU:n virallisessa lehdessä. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä komission omasta aloitteesta tai EU-jäsenvaltion tai yrityksen pyynnöstä.

Milloin asetusta voidaan soveltaa?

Komissio voi soveltaa vastavuoroisia toimenpiteitä, jos se katsoo tutkimusten ja neuvotteluiden jälkeen, että rajoittava toimenpide tai käytäntö on todellinen.

Vastavuoroisuusasetusta voidaan soveltaa tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden arvo on vähintään 5 miljoonaa euroa sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa, joiden arvo on vähintään 15 miljoonaa euroa. Poikkeuksen muodostavat vähiten kehittyneistä maista peräisin olevat tavarat ja palvelut.

Asetuksen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maihin, jotka eivät ole GPA-sopimuksen tai muun EU:n kanssa tehdyn julkisia hankintoja koskevan kauppasopimuksen piirissä. Hankintayksiköiden on ensiarvoisen tärkeää huomioida kilpailutusprosesseissaan vastavuoroisuusasetuksen määräykset ja vaatimukset silloin, kun hankintamenettelyyn osallistuu EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevia toimittajia.

Käytettävissä olevat keinot

Pistemäärän oikaisu

Hankintayksiköllä on mahdollisuus vaikuttaa kolmansista maista olevan yrityksen tekemän tarjouksen arviointiin pistemäärien oikaisun avulla. Näin se voi parantaa EU-maiden tarjoajien asemaa. Jos hinta tai kustannus on ainoa sopimuksentekoperuste, voi hankintayksikkö vaikuttaa pistemäärän oikaisulla EU:n ulkopuolisen tarjoajan tarjoaman hinnan suhteelliseen korottamiseen tietyllä prosenttiosuudella. Jos sopimuksentekoperusteena otetaan huomioon muitakin perusteita kuin hinta ja kulut, pistemäärän oikaisulla tarkoitetaan pistemäärän suhteellista alenemista tietyllä prosenttiosuudella.

Tarjoajan poissulkeminen

Kun komissio on päättänyt sulkea vastavuoroisten toimenpiteiden kohteena olevan kolmannen maan tarjoajan tekemän tarjouksen, on hankintayksiköiden velvollisuutena toimenpiteiden toteutus. Poikkeuksena tähän on esimerkiksi kilpailutus, jossa vastavuoroisen toimenpiteen kohteena olevasta maasta tulevan toimijan tarjous täyttää tarjouskilpailun vaatimukset. Soveltamatta jättäminen on sallittua myös, jos päätös perustuu yleiseen etuun, kuten kansanterveyteen tai ympäristön suojeluun, liittyviin pakottaviin syihin.

Voittaneen tarjoajan velvollisuudet

Kun hankinnassa sovelletaan vastavuoroisia toimenpiteitä, on voittaneen tarjoajan sitouduttava seuraaviin velvollisuuksiin koko hankintasopimuksen täytäntöönpanon ajaksi:

  1. Valittu toimittaja ei saa hankintaa toteuttaessaan käyttää rajoitustoimenpiteiden kohteena olevista maista tulevia alihankkijoita siten, että niiden osuus ylittää 50 prosenttia hankinnasta.
  2. Sopimuksissa, jotka kattavat tavaroiden toimittamisen, voittaneen tarjoajan on varmistettava sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, että rajoitustoimenpiteiden kohteena olevasta maasta tulevien tavaroiden ja palveluiden osuus on enintään 50 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta.

Hankintayksikön on kirjattava lopulliseen hankintasopimukseen molemmat yllä mainitut velvoitteet.

Blogin on kirjoittanut PTCS:llä lakimiesharjoittelijana toimiva Annemari Kauppi.

Aiheuttaako hankintalain ja sen asetusten tulkinta päänvaivaa? – Me autamme.

Kun tarvitset apua hankintalain kiemuroiden tulkinnassa tai missä tahansa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissäsi, ota yhteyttä Laura Mäkeen, lähetä viesti info@ptcs.fi tai pyydä tarjous.

 


Tags: Julkiset hankinnatkolmannet maatVastavuoroisuusasetus

Arkisto: Uudistettu vastavuoroisuusasetus ja sen soveltaminen julkisissa hankinnoissa