PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Valtiovarainministeriön asettaman Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) valmisteluvaiheessa laadittiin yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020. Strategian avulla halutaan lisätä julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittää hankintojen vaikuttavuutta.

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman toimikausi on 5.9.2019–31.12.2023, ja sitä johdetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa.

Yhtenä Hankinta-Suomen toimenpiteenä on toteutettu sähköinen hankintaosaamisen itsearviointityökalu, jonka avulla hankintayksiköt voivat selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan hankintojen tehokkaassa ja ammattimaisessa hoitamisessa. Tulosten avulla voidaan kartoittaa osaamista myös valtakunnallisesti, mikä mahdollistaa lisäkoulutustarjonnan suuntaamisen tarpeita vastaavalla tavalla.

Arviointityökalu perustuu EU-komission kanssa yhteistyössä laadittuun julkisten hankintojen ammattilaisten eurooppalaiseen ProcurCompEU-arviointikehykseen, jonka avulla tähdätään julkisten hankintojen ammattimaistamiseen. Arviointikehykseen on määritelty 30 julkisten hankintojen ammattilaisten avaintaitoa, joita voidaan käyttää alan yhteisenä viitekehyksenä.

PTCServices Oy:n julkisten hankintojen asiantuntijat Outi Tarvainen ja Elisa Molin olivat mukana toteuttamassa valtiovarainministeriön toimeksiannosta osaamistyökalun lokalisointia. Heidän tehtävänään oli kyselytekstisisältöjen muokkaaminen suomalaisia olosuhteita ja julkisten hankintojen ammattisanastoa vastaaviksi. Käsitteiden määrittelemiseksi ymmärrettävälle kielelle lokalisoinnissa huomioitiin ProcurCompEU-ohjeiston lisäksi hankintoihin liittyvä lainsäädäntö ja muu kansallinen ohjeistus.

Ensimmäinen versio hankintaosaamisen itsearviointityökalusta on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022. Työkalun esittely ja käyttöönotto-opas ovat saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoa lokalisointiprojektista ja uudesta työkalusta:

Valtiovarainministeriö: https://vm.fi/hankinnat-hankintataitojen-kehittaminen

ProcurCompEU: https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/professionalisation-public-buyers/procurcompeu-european-competency-framework-public-procurement-professionals_fi


Tags: hankintayökaluJulkiset hankinnatosaaminenvaltiovarainministeriö

Arkisto: PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä