Konsortiot ja ryhmittymät julkisessa hankinnassa

Hankintoja on vuosien saatossa pyritty keskittämään ja tekemään yhä suurempina kokonaisuuksina, hallinnollisten kulujen pienentämisen toivossa. Yhä useammin toimittajalta edellytetään myös monien eri alojen osaamista. Kun yrityksen omat resurssit eivät yksistään riitä hankinnan toteutukseen, saattaa olla aiheellista harkita tarjouksen tekemistä yhdessä muiden yritysten kanssa. Erityisesti pk-yrityksille onkin tärkeää ja hyödyllistä tietää olennaisimmat seikat ryhmittymänä tarjoamisessa.

Milloin kannattaa tarjota ryhmittymänä?

Hankintalaki mahdollistaa tarjoajien osallistumisen tarjouskilpailuun konsortiona eli ryhmittymänä. Ryhmittymiä käytetään, koska niiden avulla yritys voi päästä sellaisen hankinnan toimittajaksi, johon sen oma osaaminen ja resurssit eivät yksin riitä. Tällaisissa tilanteissa ryhmittymän käyttö luo kilpailua. Mitä suurempi hankintamenettelyyn osallistuvien tarjoajien määrä on, sitä enemmän hinnoittelupainetta luodaan niille yrityksille, jotka kykenevät osallistumaan hankintaan itsenäisesti.

Sallittu tarjousyhteistyö vai kielletty tarjouskartelli?

Tarjousyhteistyö ei kuitenkaan ole rajoituksetta käytettävissä kaikissa tilanteissa. Vaikka tarjousyhteistyöllä parhaimmillaan on kilpailun kannalta positiivisia vaikutuksia, voi tarjousyhteistyö pahimmassa tapauksessa muuttua kielletyksi tarjouskartelliksi.

Erityisesti suurten keskenään kilpailevien yritysten yhteistarjouksessa voi olla vaarana, että konsortiona tarjoaminen muodostaa kilpailulain 5 §:n mukaisen kielletyn kilpailunrajoituksen. Näin on erityisesti silloin, kun kunkin yrityksen kapasiteetti olisi yksinkin riittänyt tarjouksen tekemiseen. Eli ryhmittymään kuuluvat yritykset pystyisivät yksin ilman tarjousyhteistyötäkin täyttämään tarjouspyynnön vaatimukset ja osallistumaan hankintamenettelyyn itsenäisesti. Pääsääntönä onkin, että ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua, kun yksikään ryhmittymän jäsenistä ei pysty suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta itsenäisesti. Lisäksi, jotta kyse olisi sallitusta yhteistarjouksesta, tulee jokaisen ryhmittymään kuuluvan yrityksen osallistua hankintasopimuksen mukaisen työn suorittamiseen.

Yhteistarjouksen sallittavuuden arvioiminen

Yhteistarjouksen antamisen sallittavuutta tulee aina verrata kyseessä olevan hankintamenettelyn ehtoihin. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti.

Ryhmittymänä osallistuminen on lähtökohtaisesti kielletty kilpailulain 5 §:n nojalla, jos ryhmittymän jäsenet voisivat myös itsenäisesti osallistua tarjouskilpailuun. Toisaalta yhteistyö voidaan kuitenkin sallia kilpailulain 6 §:n nojalla, kun yhteistyöstä seuraava kilpailun rajoittumisen aiheuttama haitta on pienempi kuin yhteistyöstä saatavat hyödyt. Hyötyjen ja haittojen punninta edellyttää kuitenkin aina ryhmittymään kuuluvien yritysten yksityiskohtaista arviota kilpailulain 6 §:n edellytysten täyttymisestä.  Kilpailulain 5 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen määritelmän täyttävään yhteistoimintaan ei tule ryhtyä ilman yksityiskohtaista tehokkuuspuolustusanalyysiä.

Kilpailulain huomioiminen ryhmittymän toiminnassa

Vaikka ryhmittymänä tarjoaminen olisi kilpailulain kannalta sallittua, eivät ryhmittymään osallistuvat yritykset voi vielä huokaista helpotuksesta. Ryhmittymän toiminnassa, kuten yritysten välisessä toiminnassa yleensäkin, pitää huomioida kaikki kilpailulain säännökset. Ryhmittymässä ei myöskään saa vaihtaa sellaisia yritysten sisäisiä tietoja, jotka eivät kuulu konsortion toimintaan tiettyyn hankintamenettelyyn osallistumisessa tai hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Yleistyvätkö ryhmittymät jatkossa?

Pienten yritysten muodostamien ryhmittymien voidaan olettaa lisääntyvän tulevaisuudessa.  Hankittavien kokonaisuuksien suureneminen esimerkiksi yhteishankintayksiköiden hankinnoissa saattaa johtaa siihen, että pienten yritysten on osallistuttava tarjouskilpailuun konsortiona, mikäli ne mielivät päästä hankinnan sopimustoimittajiksi. Toivottavaa olisi, että pk-yrityksiä kannustettaisiin ryhmittymänä tarjoamiseen, jotta aito kilpailutilanne säilyisi isoissakin kilpailuissa. Näin taattaisiin paremmin myös markkinoiden toimivuus pitkällä tähtäimellä.

Tekstin ovat koonneet ja kirjoittaneet on PTCServices Oy:llä harjoittelijana syksyllä 2018 työskennellyt oikeustieteiden notaari Tuukka Lappalainen sekä PTCS:n nykyinen toimitusjohtaja, OTK Saila Eskola, saila.eskola@ptcs.fi.

PTCS tarjoaa koulutusta myös tarjoajille

PTCServices Oy:n Koulutuskalenterista löytyy kursseja myös tarjoajille, jotka haluavat syventää tietoaan ja osaamistaan julkisista hankinnoista.
24.4.2019 järjestämme Tampereella Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa koulutukseen, jossa kuulet, miten voit tarjoajana vaikuttaa kilpailutuksen kohteiseen ja hankinnan kulkuun. Ilmoittaudu mukaan.


Tags: Konsortiotarjouskilpailutarjousryhmittymätarjousyhteistyöyhteistarjous

Arkisto: Konsortiot ja ryhmittymät julkisessa hankinnassa