Milloin voin tehdä putu-hankinnan kilpailuttamatta?

Puolustus- ja turvallisuushankintoja, tuttavallisemmin putu-hankintoja, säätelee laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Toisin kuin hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki, putu-lakia ei päivitetty alkuvuodeksi 2017, joten se muistuttaa ennen vuotta 2017 voimassa ollutta hankintalakia. Koska putu-lain tarkoitus on mahdollistaa turvallisuuskriittisten hankintojen tekeminen, on siinä kuitenkin merkittäviä poikkeuksia verrattuna myös aikaisempiin hankintalakeihin. Yleisimmät suorahankintaperusteet, kuten tuloksettoman hankintamenettelyn, äärimmäisen kiireen ja teknisen tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvän syyn perusteella tehtävät suorahankinnat, ovat sekä putu-laissa että nykyisin voimassa olevassa hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa hyvin samankaltaiset. Mutta huomionarvoista on, että putu-lain perusteella tehtävissä suorahankinnoissa sovelletaan myös täysin muista hankintalaeista poikkeavia suorahankintaperusteita. Oman haasteensa putu-hankkijalle asettaa myös niin sanottu SEUT-poikkeus. Mitä siis olisi hyvä pitää mielessä, kun harkitaan putu-hankinnan tekemistä ilman tavanomaista hankintamenettelyä? 

Putu-lain hankintalaista poikkeavat suorahankintaperusteet 

Putu-laki ei tunne kaikkia hankintalain suorahankintaperusteita: suorahankinta taiteellisesta syystä sekä suunnittelukilpailun voittajalta eivät ole mahdollisia putu-lakia sovellettaessa. 

Putu-laissa on toisaalta useita suorahankintaperusteita, joita hankintalaki puolestaan ei tunne. Mikäli kriisistä johtuva kiire estää sen, ettei rajoitetun menettelyn tai neuvottelumenettelyn sekä nopeutetun menettelyn määräaikoja pystytä noudattamaan, voidaan hankinta tehdä putu-suorahankintana. Tämä peruste muistuttaa äärimmäisen kiireen suorahankintaperustetta. Putu-suorahankinta on myös mahdollinen, kun hankinnan kohteena on ilma- ja meriliikennepalvelun hankinta ulkomaille siirretyille tai siirrettäville asevoimille tai turvallisuusjoukoille ja palvelut voidaan hankkia vain sellaisilta toimittajilta, joiden tarjoukset ovat voimassa vain niin lyhyen ajan, ettei ole mahdollista noudattaa säädettyjä määräaikoja sekä silloin, kun hankinnan kohteena on muu kuin putu-lain 8 §:n mukainen tutkimus- ja kehittämispalvelu. 

Hankintalaista poiketen putu-laki sisältää ainoastaan kansallisissa hankinnoissa noudatettavia suorahankintaperusteita. Nämä ovat käytetyn tavaran hankinta, hankinta sen selvittämiseksi, soveltuuko tutkimus- ja kehittämispalvelun lopputulos hankintayksikön tarkoittamaan käyttöön ja maanpuolustukseen, valtion turvallisuuteen tai huoltovarmuuteen liittyvistä perustelluista syistä tehtävä suorahankinta. 

SEUT-poikkeushankinnat 

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 346 artiklan 1 a -kohdan mukaan jäsenvaltioilla ei ole velvoitetta antaa tietoja, joiden ilmaiseminen vaarantaisi jäsenvaltion keskeisen turvallisuusedun. Tällaiset hankinnat voi siis tehdä kilpailuttamatta ja julkaisematta mitään hankintailmoituksia. SEUT 1 a -poikkeus voi koskea paitsi putu-hankintaa myös hankintalain mukaista hankintaa, mutta tällaiset tilanteet ovat harvinaisia.  

Saman SEUT:n artiklan 1 b -kohdan mukaan jokainen jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan, kunhan nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailun edellytyksiä sisämarkkinoilla, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön. Jo tämän artiklan kohdan muotoilusta on nähtävissä, että se soveltuu vain puolustustarvikehankintoihin, joten tämän poikkeuksen soveltaminen tulee vastaan vieläkin harvemmin kuin myös turvallisuushankintoihin sovellettavan 1 a -kohdan.  

SEUT-poikkeusten soveltaminen voi tuntua houkuttelevalta, mutta kannattaa pitää mielessä, että kyseessä ovat poikkeuksetjoita on sovellettava suppeasti. Aikaisempaa, kirjavaa soveltamiskäytäntöä suitsiakseen Euroopan komissio on julkaissut tulkitsevan tiedonannon SEUT-poikkeuksen soveltamisesta. Tiedonannossa komissio esittää SEUT-poikkeusten soveltamista harkitsevalle kolmekohtaisen testin soveltamisedellytysten selvittämiseksi: 

  1. Mistä keskeisestä turvallisuusedusta on kyse? 
  1. Mihin tämän turvallisuusedun ja asianomaisen hankintapäätöksen välinen yhteys perustuu? 
  1. Miksi julkisia hankintoja koskevan direktiivin noudattamatta jättäminen tässä erityisessä tapauksessa on välttämätöntä tämän keskeisen turvallisuusedun turvaamiseksi? 

Vastaukset näihin kysymyksiin on syytä harkita huolella ja kirjata SEUT-poikkeushankinnan hankinta-asiakirjoihin. 

On hyvä pitää mielessä, että hankinnat, joihin sovelletaan SEUT-poikkeuksiajäävät täysin hankintalakien soveltamisalan ulkopuolelle. SEUT-poikkeushankinta ei siis ole suorahankinta, vaikka sen sekä suorahankinnan toteuttaminen muistuttavatkin toisiaan jossain määrin. 

Teetkö työssäsi putu-hankintoja? Mietityttääkö SEUT-poikkeusten soveltamisala? Uudistunut koulutuksemme Puolustus- ja turvallisuushankinnat järjestetään webinaarina 11.2.2021 klo 9-16Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

PTCS:ltä saat apua kaikissa kilpailutuksiin liittyvissä kysymyksissä 

Tarvitsetpa sitten apua hankintaa suunnitellessasi, kesken kilpailutuksen tai vaikka vasta sopimusvaiheessa, ota yhteyttä Laura Mäkeen. Tai pyydä tarjous. 


Tags: Julkiset hankinnatpuolutus- ja turvallisuushankinnatputu

Arkisto: Milloin voin tehdä putu-hankinnan kilpailuttamatta?