TE-uudistus haastaa työllisyysalueiden sopimushallinnan

TE24-uudistus

Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät uusien työllisyysalueiden järjestämisvastuulle vuoden 2025 alussa. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.  TE-uudistuksen haasteena tulee olemaan ELY-keskuksen kilpailuttamien ostopalvelusopimusten vastaanottaminen siirtyvinä sopimuksina.  

Työllisyyspalveluita järjestettäessä hankittavaksi voi tulla muun muassa työvoimakoulutusta, valmennuksia, asiantuntija-arviointeja tai muutosturvakoulutusta. Uusi työllisyysalue saa muutoksen jälkeen vastuulleen nykyisten hankintasopimusten siirrot, uusien hankintojen kilpailuttamisen sekä hankintatoimen ja yhteistyön organisoinnin eri osapuolten kesken. 

45 tulevasta työllisyysalueesta suurin osa eli 39 on järjestetty vastuukuntamallilla. Tällöin on erityisen tärkeää sopia esimerkiksi siitä, miten työllisyyspalveluhankinnan vastuukunta huomioi kilpailutuksessa myös työllisyysalueen muiden kuntien tarpeet ja toiveet.  

Miten uudistus vaikuttaa voimassa oleviin työllisyyspalvelusopimuksiin?  

Järjestämisvastuun siirtohetkellä voimassa olevat TE-palveluiden hankintasopimukset tulevat lähtökohtaisesti siirtymään uusille työvoimaviranomaisille.  

Uudistuksen piirissä olevat ELY-keskusten aiemmin kilpailuttamat palveluja koskevat sopimukset ovat pitkälti yhden ELY-keskuksen omalle toiminta-alueelleen kilpailuttamia sopimuksia. Yhdellä ELY-keskusalueella tulee jatkossa olemaan useita työllisyysalueita, joille tehtävät ja sopimukset siirtyvät. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan siirtyvien sopimusten määrä tulee olemaan pienimmillään 40 ja suurimmillaan 330 yhtä ELY-keskusta kohden. Tämä tarkoittaa siis, että aiemmin tehdyn hankinnan koko voi muuttua vuodenvaihteessa, jolloin kyseessä voi olla hankintalain tarkoittama on sopimusmuutos. 
 
Palvelun tilaajan vaihtumisen ja hankinnan koon lisäksi voi myös siirtyvän hankinnan sisältö muuttua uudistuksen tulessa voimaan. Tällaisissa tapauksissa on työllisyysalueen ehdottomasti selvitettävä, onko voimassa olevan hankinnan osalta sovellettava hankintalain 136 §:n olennaisia sopimusmuutoksia koskevia oikeusohjeita.  Vastaava tilanne oli käsillä 2023, jolloin hyvinvointialueet ottivat vastuulleen sote-tehtävät kunnilta.

Tietoa ja neuvoja uudistukseen liittyen löytyy muun muassa Julkisten hankintojen toimintayksikön julkaisemista valtakunnallisista toimintasuosituksista. Suosituksissa käydään läpi tilanteita, jolloin sopimusmuutos ei aiheuta uutta kilpailutusvelvoitetta. On hyvä muistaa, että kilpailutusvelvollisuus on silti aina pääsääntö, ja poikkeuksia siitä tulkitaan ahtaasti. Lähtökohtana on, että olennainen sopimusmuutos, johon ei olla varauduttu, laukaisee uuden kilpailutusvelvollisuuden.

Sopimusten siirtoon liittyviä neuvotteluja käydään parhaillaan. Neuvottelujen lähtökohtana on palveluiden jatkuvuus. Kaikkien nyt voimassa olevien sopimusten osalta arvioidaan tapauskohtaisesti, onko niitä mahdollista jatkaa tai siirtää. Samalla varmistetaan, että päätökset tehdään hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja hankintalain reunaehdot huomioiden. Siinä tapauksessa, että sopimuksen jakaminen tai siirtäminen ei ole mahdollista, neuvotellaan kunnan tai työllisyysalueen kanssa onko sopimus mahdollista irtisanoa sopimusehtojen mukaisesti.
 
Miten hankintayksikkö voi varautua uudistuksen voimaantuloon? 

Ennen uudistuksen voimaantuloa on tärkeää suunnitella olemassa olevien työllisyyspalvelujen uudelleen kilpailuttamisen ajankohta, jotta palvelujen saatavuus heti vuoden 2025 alusta alkaen pystytään turvaamaan. Mahdollisista sopimusmuutoksista on syytä käydä keskusteluja myös palveluntuottajien kanssa ja noudattaa muitakin sopimukseen kirjattuja ehtoja. 

Työllisyysalueiden kuntien vastuulla on jatkossa organisoida alueensa hankinnat, tehdä sopimukset sekä yhteistyössä sopia sopimusten valvonnasta ja hallinnoinnista. Jos yksittäisen hankinnan kilpailuttaminen tai sopimuksen valvonta annetaan yhden vastuukunnan tehtäväksi, kannattaa muiden alueen kuntien tarkistaa omat oikeutensa esimerkiksi tulla kuulluksi sopimuserimielisyystilanteissa. 

Blogin on kirjoittanut asiantuntija Satu Grekin.   

Mietityttävätkö TE-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset?

Meiltä saat apua kaikissa julkisiin hankintoihin ja myös sopimusmuutoksiin liittyvissä kysymyksissäsi. Ota yhteyttä meihin lähettämällä viestin info@ptcs.fi. Tai ole yhteydessä Pauliina Karinkantaan, puh.  0400 281 091 . 

Haluatko oppia lisää julkisten hankintojen sopimuksista?

PTCS:n koulutuskalenterista löytyy useita sopimuksiin liittyviä koulutuksia, joista uusimpana webinaari Sopimusmuutokset julkisissa hankinnoissa, 22.10.2024 klo 12-16. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan.

 


Tags: 2025Julkiset hankinnatkoulutuksetPTCServices OysopimuksetsopimuskoulutusTE-palvelutuudistus

Arkisto: TE-uudistus haastaa työllisyysalueiden sopimushallinnan