Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla

PTCServices Oy oli mukana toteuttamassa Innovation Broker-pilottia, jonka tilasi Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, KEINO. Innovation broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista Suomessa parantamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä vuoropuhelua sekä tuomalla innovaatioita tuottavat yritykset lähemmäs ostajia ja heidän tarpeitaan.

PTCS:ltä pilotissa oli mukana asiantuntija Pauliina Karinkanta, joka avaa pilotin taustaa, tavoitteita ja onnistumista.

Pilotin taustaa

Pilotti koski sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa ja kohteeksi valittiin asiakkaan, TAYS kehittämiskeskus Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n valitsemat aiheet: Vaikuttavat lääkehankinnat ja gastroenterologisten tarvikkeiden hankinnat. PTCServices Oy:n kumppaneina hankkeessa toimivat Hankkinen Oy ja Vaikuttavat Hankinnat Oy.

Vaikuttavien lääkehankintojen pilotissa lähdimme ratkaisemaan sitä, miten lääkehankinnoissa ja erityisesti lääkkeiden hinnoittelussa voitaisiin huomioida paremmin lääkkeen vaikutuksia potilaaseen. Monissa kalliissa lääkkeissä, kuten syöpälääkkeissä, hoidon vaste voi olla potilaskohtainen. Toisin sanoen toinen potilas saa erittäin hyvän vasteen, kun taas toiselle potilaalle lääkkeestä ei ole mitään hyötyä. Tilaaja kuitenkin maksaa valmisteesta saman hinnan molempien potilaiden osalta.

Nykyisin suurin osa lääkehankinnoista tehdään kiinteällä hinnalla eli lääkevalmisteen antama vaste ei vaikuta tuotteen hintaan. Nykyiset lääkekilpailutukset saattavat sinällään mahdollistaa kahdenvälisiä, vaikuttavuusperusteisia hinnoittelumalleja (ns. riskinjakomallit). Tosiasiassa vaikuttavuusperusteisten hankintojen määrää voitaneen merkittävästi kasvattaa ainoastaan, mikäli ne otetaan osaksi soveltuvien valmisteryhmien tarjouskilpailua. Tällaisten hankintojen toteuttaminen puolestaan edellyttää, että toimittajien kanssa käydään vuoropuhelua ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.

Pilotin tavoite ja toteutus

Innovation Broker -pilotin tavoitteena oli siis löytää lääkehankintoihin soveltuva hankintamalli, joka edistäisi lääkkeiden vaikutusten huomioimista lääkkeen hinnassa sekä muodostaa tarjoajia osallistava hankinnan valmisteluprosessi.

Ratkaisujen löytämiseksi järjestimme Innovaatioturnauksen®, johon osallistui hankintoja tekeviä sairaala-apteekin edustajia, hoitotyöhön osallistuvia kliinikoita, TAYS kehitysyhtiön edustajia sekä lääketeollisuuden edustajia. Innovaatioturnaus® toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä turnauksessa keskityttiin ongelmien tunnistamiseen ja määrittelyyn ja toisessa turnauksessa haettiin ratkaisuja ongelmiin.

Tulokset voisi tiivistää seuraavasti:

  • Osallistujat olivat tyytyväisiä vuoropuheluun. He kokivat sen jatkossakin erittäin tärkeäksi erityisesti hankinnoissa, joissa tarjouspyyntöön rakennetaan vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli. Tässä mallissa hinta elää sen mukaan, onko lääkkeellä vastetta potilaalle.
  • Osallistujat ideoivat useita eri tapoja, joilla hankintaprosessia edistävää vuoropuhelua voidaan käydä.
  • Kehitimme yhdessä ”aihioita”. joilla vaikuttavuusperusteisia lääkehankintoja voitaisiin toteuttaa sekä miten vaikutuksia seurataan ja kirjataan tällä hetkellä käytössä olevilla työkaluilla (järjestelmillä).

Pilotin onnistuminen

Vaikuttavien lääkehankintojen toteuttaminen on vaikeasti ratkaistava ongelma, johon ei tämän pilotin aikana saatu ”valmista mallia”. Toisaalta valmiin mallin tekeminen ei olisi ollut realistinen tavoitekaan, koska mallia ei ole mahdollista tehdä geneeriseksi, kaikkia lääkehankintoja koskevaksi.

Omasta mielestäni pilotti kuitenkin onnistui hyvin siinä, että hankintaa edeltävälle vuoropuhelulle tunnistettiin useita toimivia tapoja. Vuoropuhelu koettiin myös tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Vaikuttavuusperusteisten lääkehankintojen mahdollisia toteuttamistapoja käsiteltiin hyvin perusteellisesti. Pilotin avulla tunnistettiin tapoja, jotka eivät ainakaan toimi ja toisaalta myös tapoja, jotka luultavasti toimisivat. Eli tekemistä vielä jäi, mutta nyt tehty työ auttaa varmasti pääsemään monta askelta lähemmäksi vaikuttavia lääkehankintoja.

PTCS:n yhteistyökumppaneina pilotissa olivat Impakt.fi ja Hankkinen Oy erityisesti Mikko JärvilehtoSuvi Lehtonen ja Tuomo Vuorinen.

Ilmoittaudu kuulolle Impaktin Vaikuttavien Hankintojen Aamukahveille 19.5. klo 8.30. Tilaisuudessa Tarja Järvinen Tays kehitysyhtiöstä kertoo, miten pilotti asiakkaan näkökulmasta koettiin.

PTCS:llä lisätietoja pilotista antaa Pauliina Karinkanta, pauliina.karinkanta@ptcs.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags: Innovation BrokerJulkiset hankinnatpilotti

Arkisto: Vaikuttavia hankintoja Innovation Broker -toiminnan avulla