Vuoden 2022 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 1

PTCS:n Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi kokosi 10.11.2022 yhteen ennätykselliset noin 350 julkisten hankintojen ammattilaista sekä paikan päälle Clarioniin että etäyhteyksien päähän. Päivän ohjelmakattauksessa ruodittiin perinteiseen tapaan myös vuoden tärkeimpiä oikeustapauksia. Keskustelu panelistien välillä oli, kuten totuttua, hyvin tarkkanäköistä ja ammattitaitoista. Panelisteina toimivat tälläkin kertaa monelle jo tutut Pauliina Karinkanta PTCS:ltä, Anna Kuusniemi-Laine Castrén & Snellman Oy:stä ja Mika Pohjonen Frontia Asianajotoimisto Oy:stä.

Tilastoja MAO:sta ja KHO:sta

Markkinaoikeuden vuonna 2021 antamaa 510 ratkaisua voidaan pitää hatunnoston arvoisena suorituksena. Yli sadan ratkaistun tapauksen kasvu verrattuna edelliseen vuoteen on hieno saavutus. Vuoden 2021 käsittelyajoissa tämä ei kuitenkaan vielä näkynyt. Kunhan juttusumaa saadaan purettua, on 7,9 kuukauden keskimääräiseen käsittelyaikaan odotettavissa varmasti parannusta.

KHO:ssa on niin ikään purettu jutturuuhkaa. Viime vuonna sinne saapui 30 ratkaistavaa hankinta-asiaa, mutta niitä koskevia ratkaisuja annettiin 62. Käsittelyajoissa tapahtui huima parannus 8,6 kuukauteen verrattuna vuoden 2020 17,4 kuukauteen.

Tarjouspyynnön muuttaminen kesken hankintamenettelyn – KHO 2022:1

Ajankohtaisfoorumissa järjestetyn äänestyksen vuoden kiinnostavimmasta oikeustapauksesta voitti tapaus, jossa oli kyse EU-kynnysarvot ylittävästä lääkinnällisten kulutustarvikkeiden hankinnasta. Hankinnassa oli asetettu ehdoton vaatimus, jonka hankintayksikkö oli poistanut kesken hankintamenettelyn. Muutoksesta oli julkaistu EU-korjausilmoitus ja tarjouspyyntöä oli korjattu. Samassa yhteydessä hankintayksikkö oli pidentänyt tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa ja lähettänyt hankinnasta kiinnostuneille tiedon tehdyistä muutoksista sähköisen kilpailutusjärjestelmän kautta.

KHO:n päätöksen mukaan tarjouspyyntöön tehdyt muutokset olivat niin olennaisia, että ne houkuttelivat mukaan sellaisia tarjoajia, jotka eivät ennen muutoksia olisi pystyneet jättämään tarjousta (ks. unionin tuomioimen asia C-298/15). Päinvastoin kuin hallitus on esittänyt hankintalakia koskevassa esityksessään, KHO katsoi päätöksessään, ettei olennaisten muutosten tekeminen ole mahdollista ilmoittamalla niistä vain korjausilmoituksella. KHO perusteli ratkaisuaan sillä, että edes riittävä tiedottaminen tarjouspyynnön muutoksista tai korjausilmoituksen julkaiseminen eivät tässä tapauksessa taanneet tarjoajien yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua.

KHO:n mukaan hankintayksikkö oli pyrkinyt muutoksella tehtyjen tarjousten määrän lisäämiseen. Lisäksi ilman kyseistä muutosta voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut suljetuksi tarjousten vertailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tällä perusteella KHO katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt vastoin hankintalakia.

Panelistien mukaan tarjouspyynnön vaatimuksia kannattaa arvioida siitä näkökulmasta, kuinka merkityksellisiä ne ovat tarjoajien kannalta. He korostivat myös, että korjausilmoituksella ei voida tiedottaa olennaisista tarjouspyynnön muutoksista, jotka houkuttelisivat potentiaalisia uusia tarjoajia.

Lopuksi panelistit tähdensivät, että hankintayksikön kannattaa harkita todella tarkoin, jos on aikeissa tehdä muutoksia jo julkaistuun tarjouspyyntöön.

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kuntayhtymän osallistuminen tarjouskilpailuun – KHO 2021:191

Paneeli ruoti myös toista mielenkiintoista KHO:n ratkaisua, joka koski päihdehuoltoa koskevaa palveluhankintaa. Tapauksessa palveluntuottajaksi oli valittu kuntayhtymä, joka ei ollut yhtiöittänyt toimintaansa kuntalain mukaisesti.

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa laissa tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). KHO totesi, että yhtiöittämisvelvollisuutta koskevien säännösten tavoitteena on turvata kilpailuneutraliteetti julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

KHO katsoi, että yhtiöittämisvelvollisuudella on välitön yhteys julkisiin hankintoihin. KHO:n mukaan​ yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamatta jättäminen merkitsee kuntayhtymän kilpailuetua, etenkin konkurssisuojan ja veroetujen osalta.

KHO:n päätöksen mukaan hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti, koska voittajaksi valittu kuntayhtymä ei täyttänyt kuntalain 126 §:n vaatimusta. Näin ollen kuntayhtymällä ei siis ollut oikeutta osallistua kyseiseen tarjouskilpailuun. Huomion arvoista on, että KHO:n mukaan kuntayhtymällä ei jatkossakaan lähtökohtaisesti ole oikeutta tarjota palveluja kilpailluilla markkinoilla (ks. unionin tuomioistuimen asiat C-305/08 ja C-219/19).

Päätöksessään KHO korosti, että hankintayksikön on huomioitava kilpailutuksissaan kuntalain yksiselitteiset yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset.  Tässä kyseisessä tapauksessa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön olisi pitänyt pyytää selvitys perusteista, joilla kuntayhtymä katsoi olevansa oikeutettu osallistumaan tarjouskilpailuun.

MAO oli aiemmin omassa ratkaisussaan  MAO 431/20​ todennut, ettei kuntayhtymän poissulkemiselle ole perusteita. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että MAO:n olisi kuulunut ottaa kantaa siihen, onko päätös lainvastainen muillakin kuin hankintalakiin liittyvillä perusteilla. Panelistit katsoivat, että KHO:n ratkaisua voidaan luonnehtia oikeutta luovaksi. He totesivat myös, että MAO:n ratkaisun perusteella jää avoimeksi, olisiko palveluhankinnoissa yleensäkin otettava huomioon muukin lainsäädäntö. Panelistit pohtivat, pitäisikö vaikkapa perintäpalveluiden hankinnassa selvittää, onko joku tarjous perintälain vastainen.

Tutustu tapauksen lyhennelmään JulkiSet.fi-palvelussamme.

Tiivistelmän on kirjoittanut PTCS:llä lakimiesharjoittelijana toimiva Annemari Kauppi.

Tutustu myös toiseen tiivistelmäämme Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 2022, osa 2.

Vuoden kiinnostavimpia oikeustapauksia ruoditaan jälleen marraskuussa 2023. Pysy kuulolla.

Kiinnostavatko oikeuskäytännön tuoreimmat linjaukset? 

Järjestämme 19.-20.4.2023 kokeneille julkisten hankintojen ammattilaisille suunnatun 1,5-päiväisen tilaisuuden, jossa ruoditaan eri oikeusasteiden ratkaisujen linjauksia ja käydään läpi niiden taustoja. Tutustu koulutuksemme ohjelmaan ja  ilmoittaudu mukaan. 

 

 


Tags: Julkiset hankinnatKHOMAOOikeustapaukset

Arkisto: Vuoden 2022 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 1