Epäilyttääkö tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta? Mitä pitäisi tehdä?

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina artikkelin, jossa uutisoitiin, että moni kotimainen siivousyritys hyväksikäyttää työntekijöitään laajasti. Aiheesta on sen jälkeen keskusteltu useassa eri mediassa ja yksi esiin noussut keskustelun aihe on ollut, että hankintalakia tulisi muuttaa siten, että liian alhainen hinta huomioitaisiin hylkäysperusteena.

Nyt seuraa yllätys: asiasta on jo säädetty hankintalaissa. Vastaava säännös löytyy myös erityisalojen hankintalaista (94 §).

Hankintalain 96 § velvoittaa hankintayksiköitä vaatimaan selvityksen tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Vastaava säännös löytyy myös erityisalojen hankintalaista (94 §). Pykälissä on esitetty esimerkkejä, mitä selvityspyyntö voi koskea. Periaatteessa se kuitenkin koskee kaikkia seikkoja, jolla voi olla merkitystä hinnan muodostumisen kannalta. Onko tarjouksessa huomioitu kaikki tarjouspyynnön vaatimukset? Ovatko tekniset tai palvelun tuottamiseen liittyvät ratkaisut sellaisia, jotka voivat selittää alhaista hintaa? Mitä työehtosopimusta sovelletaan? Maksetaanko työntekijöille työehtosopimuksen mukaista palkkaa? Nämä nyt esimerkkeinä.

Milloin tarjouksen voi hylätä ja milloin se pitää hylätä?

Jos tarjoajan toimittaman selvityksen perusteella tai muuten käy ilmi, että tarjoaja ei ole noudattanut hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita ja hinta on tämän vuoksi liian alhainen, on hankintayksiköllä – ei pelkästään oikeus vaan myös velvollisuus hylätä tarjous. Tähän kohtaan kuuluvat yllä mainittuun uutisointiinkin liittyvät työoikeudelliset velvoitteet.

Muiden syiden osalta hankintayksiköllä on harkintavalta päättää, hylkääkö se tarjouksen poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Näin voi toimia, mikäli ”tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa”.

Hankintayksiköllä on siis joka tapauksessa velvollisuus ja myös keinoja selvittää tarjouksen sisältöä ja perusteita tarkemmin.

Myös oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintayksiköllä on nimenomaan velvollisuus selvittää poikkeuksellisen alhaista hintaa (ks. esim. MAO 323/19 ja MAO 230/20).

Oikeuskäytännöstä löytyy myös tapauksia, joissa tarjous on hylätty liian halpana. Esimerkkinä vaikkapa ratkaisu (MAO:165/14), jossa hylätyn tarjouksen hinta oli huimat yli sata miljoonaa euroa. Esimerkkitapauksesta voidaan päätellä, että hankintayksiköt osaavat kyllä hylätä tarjouksia. Rohkeutta liian halpojen tarjousten hylkäämiseen voisi ja pitäisi toki olla enemmänkin.

Kansalliset ja sote-säännökset sekä putu

On tärkeä huomioida, että yllä mainittu selvitysvelvollisuus koskee EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Sen sijaan kansallisten hankintojen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityispalveluiden osalta ei vastaavaa velvoittavaa säännöstä ole. Myös ns. putu-lain 58 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää selvitystä, mutta siihen ei ole velvoitetta.

Markkinaoikeus on kuitenkin kansallista hankintaa koskevassa ratkaisussaan MAO 225/20 todennut, että ”EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankintayksiköllä on oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen asemansa sen varalta, että tarjoajat tarjoavat työtä hinnalla, jolla hankintaa ei voida toteuttaa tai josta syntyy taloudellisia riskejä”. Toisin sanoen hankintayksiköllä on oikeus EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa pyytää selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan syistä ja tarvittaessa sulkea tarjous tarjouskilpailusta. Näin siis, mikäli selvitys tai muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen poikkeuksellisen alhaista tasoa. Markkinaoikeus on ratkaisussaan vielä todennut, että ”hankintayksiköllä on oikeus pyytää selvitystä tarjoushinnoista, mutta ei velvollisuutta”.

Myös sote-hankintojen osalta markkinaoikeus on ratkaisussaan MAO 328/19 todennut, että hankintayksiköllä on oikeus turvata oma sopimusoikeudellinen asemansa. Hankintayksiköllä on siis hankintalain 12 luvun mukaisissa sote-hankinnoissa oikeus pyytää selvitystä poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan syistä ja tarvittaessa sulkea tarjous tarjouskilpailusta.

Milloin hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta kansallisissa tai sote-hankinnoissa?

Suoraa vastausta tähän ei hankintalaista löydy. Kansallisten hankintojen osalta hankintalain 105 §:n 2 momentissa on säädetty, että ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä 80—86 §:ssä säädetään. Sote-hankintojen osalta on hankintalaissa säädetty, että hankintayksikön tulee soveltaa 80 §:ssä ja se voi soveltaa 81 §:ssä säädettyjä poissulkemisperusteita.

Usein hankinnoissa tulee sovellettavaksi myös laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä (tilaajavastuulaki). Tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tilaajan on pyydettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on pyydettävä ennen sopimuksen tekemistä. Mikäli hankintayksikkö laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, voi seurauksena olla laiminlyöntimaksu tai korotettu laiminlyöntimaksu. Hankinnoissa, joissa tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi hankintayksikkö asettaa usein jo tarjouspyynnössä vaatimukset tilaajavastuulain noudattamisesta ja noudattamatta jättäminen johtaa tarjoajan poissulkuun.

Johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että hankintayksiköllä olisi velvollisuus hylätä poikkeuksellisen alhainen tarjous kansallisissa hankinnoissa ja sote-hankinnoissa, mikäli se on itse päättänyt, että hankinnassa noudatetaan hankintalain 80 ja 81 §:ää tai kyseessä on hankinta, johon tilaajavastuulaki tulee sovellettavaksi. Lisäksi on vaikea kuvitella, että oikeus ei katsoisi hankintayksiköllä olleen poissulkemisvelvoitetta, jos se tekee sopimuksen tarjoajan kanssa, joka rikkoo hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita.

Vertailukone auttaa tarjouksen hinnan ja laadun painoarvojen simuloinnissa 

Siivousalan ongelmista kertovan uutisen myötä keskusteluun on noussut myös toinen julkisiin hankintoihin liittyvä ikuisuusaihe. Keskusteluissa on useilta eri tahoilta todettu, että hinnalla on liian suuri painoarvo tai kilpailutukset ratkaistaan vain hinnan perusteella. Meidän näkemyksemme PTCS:llä on, että jos kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa, on hankintayksikön pidettävä huolta siitä, että vähimmäisvaatimukset ovat riittävän korkealla. Muutoin on suuri riski päätyä halpaan ja huonolaatuiseen.

Mielestämme hinta-laatusuhteen käyttäminen valintaperusteena ei suinkaan tarkoita suoraan, että laadulla on merkitystä vaan hinta-laatusuhteen osalta mennään valitettavan usein hakuammunnalla. Tällöin käy helposti niin, että todellisuudessa hinta silti lopulta ratkaisee. Jotta näin ei kävisi, hankintayksikön olisi aina hyvä tehdä markkinakartoitus sekä simuloida hinta-laatusuhteen painoarvoja. Simuloinnin helpottamiseksi PTCS julkaisi JulkiSet-palvelussa keväällä 2020 Vertailukoneen. Vertailukoneen avulla sinäkin voit helposti simuloida hinnan ja laadun painoarvoja. Vertailukone auttaa entistä paremmin arvioimaan, mitkä painoarvot sopisivat mihinkin hankintaan parhaiten.

Blogin ovat kirjoittaneet PTCS:n asiantuntijat HTM Jesse Hakkarainen ja OTK Pilvi Takala.

PTCS:ltä saat koulutusta ja apua julkisten hankintojen eri vaiheisiin

PTCS:n kurssivalikoimasta löytyy monipuolisesti erilaisia kursseja julkisten hankintojen parissa työskenteleville. Järjestämme myös tilauskoulutuksia, jolloin koulutuksen sisältö räätälöidään aina kunkin organisaation tarpeiden mukaiseksi. Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta tai kysy lisää koulutussuunnitelijaltamme: Anna (Annukka) Kaitera puh. 040 519 0682 tai lähetä viesti.

Jos liian halpa tarjoushinta epäilyttää ja tarvitset apua selvityspyynnön laatimiseen, me autamme. Ota yhteyttä Laura Mäkeen, tai lähetä viestiä info@ptcs.fi, jos kaipaat asiantuntijan apua selvitysprosessin hoitamiseen. Meiltä voit myös pyytää käyttöösi valmiit mallipohjat selvityspyynnöistä.


Tags: halpa hintaHankvertailukonevertailuperusteet

Arkisto: Epäilyttääkö tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta? Mitä pitäisi tehdä?