Markkinaoikeudelta päätös yhteistarjousten tekemisestä joukkoliikennettä koskevissa kilpailutuksissa

Joukkoliikenne_kilpailutus_MAO_ratkaisu

MAO:530/2023

Markkinaoikeus (MAO) määräsi 22.11.2023 antamallaan päätöksellä kuudelle yhtiölle yhteensä 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulain vastaisesta yhteistyöstä Turun seudun joukkoliikennettä koskevissa tarjouskilpailuissa.

Tapauksen taustat ja seuraamusmaksuesitys

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) oli esittänyt syyskuussa 2021, että MAO määrää Jalo Liikenne Oy:lle, Lehtisen Linja Oy:lle, Linjaliikenne Muurinen Oy:lle, Linjaliikenne Nyholm Oy:lle, Savonlinja Oy:lle, Turun Citybus Oy:lle sekä yhteisyritys LS-Liikennelinjat Oy:lle yhteensä 1,9 miljoonan euron seuraamusmaksut. Seuraamusmaksuesityksen mukaan yritykset olivat menetelleet kilpailulain 5 §:n vastaisesti osallistuessaan yhdessä Turun seudun joukkoliikennepalveluiden kilpailutuksiin omistamiensa yhteisyritysten Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiön ja LS-Liikennelinjat Oy:n nimissä antamillaan tarjouksilla. Käytännössä yhteisyritysten toiminta oli järjestetty niin, että osakasyritykset vastasivat yhteisyritysten liikennöinnistä. Yhteisyrityksillä ei ollut varsinaisia omia resursseja, joiden avulla ne olisivat voineet itsenäisesti liikennöidä.

KKV:n mukaan yhteistarjouksen tehneet yritykset olivat toistensa kilpailijoita, joten niiden menettelyssä oli kysymys kielletystä horisontaalisesta kilpailunrajoituksesta. Yhtiöt olivat saavuttaneet keskenään yhteisymmärryksen kilpailusäännösten vastaisesta yhteistyöstä, osallistuneet tarjouskilpailuihin yhdessä sekä vahvistaneet hintoja ja jakaneet markkinoita. Kyse oli KKV:n mukaan vakavasta kilpailunrajoituksesta. Olemme käsitelleet KKV:n seuraamusmaksuesitystä tarkemmin aiemmin julkaisemassamme JulkiSet-tiivistelmässä (8.10.2021).

Markkinaoikeuden ratkaisu

Ensimmäiseksi MAO arvioi, olivatko yhteisyritykset olleet niin sanottuja täystoiminnallisia yhteisyrityksiä, jotka huolehtivat pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle kuuluvista tehtävistä. MAO katsoi, että yhteisyritykset eivät olleet täystoiminnallisia yhteisyrityksiä tarkastelun kohteina olleiden tarjouskilpailuiden ajankohtana. Yhteisyritysten toimintaa mainituissa tarjouskilpailuissa voitiin siis pitää sellaisena yritysten välisenä yhteistyönä, joka voi tulla arvioiduksi kilpailulain 5 §:n nojalla.

Seuraavaksi asiassa oli ratkaistavana se, olivatko yhteisyritysten osakasyhtiöt olleet toistensa tosiasiallisia tai vähintäänkin potentiaalisia kilpailijoita joukkoliikennepalveluiden tarjouskilpailussa. Potentiaalisen kilpailusuhteen olemassaolon osalta MAO totesi, että tällaisen suhteen olemassaolon toteaminen ei edellytä, että yhtiön olisi jälkikäteisen arvioinnin perusteella todettu kyenneen voittaman tarjouskilpailun. MAO katsoi, että kaikki osakasyritykset olivat olleet toistensa potentiaalisia kilpailijoita vuosina 2013, 2014 ja 2016 järjestetyissä tarjouskilpailuissa.

Kolmas kysymys koski sitä, olivatko osakasyhtiöt saavuttaneet yhteisymmärryksen tarjousyhteistyöstä joukkoliikenteen tarjouskilpailuissa vuosina 2013, 2014 ja 2016 ja oliko menettelyssä ollut kyse tarkoitukseen perustuvasta kilpailunrajoituksesta.

MAO totesi, että kyseessä olevilla yhtiöillä olisi ollut mahdollisuus kilpailla hankintasopimuksista keskenään, mutta ne olivat pidättäytyneet tästä ja osallistuneet tarjouskilpailuun omistamiensa yhteisyritysten kautta. Yhtiöt olivat siten tietoisesti korvanneet kilpailun riskit käytännön tarjousyhteistyöllä sekä jakaneet markkinat ja niistä saatavat tulot.

Viimeiseksi MAO:n pohdittavaksi tuli se, oliko menettelyyn liittynyt sellaisia kilpailulain 6 §:n tarkoittamia tehokkuushyötyjä, jotka olisivat tehneet tarjousyhteistyön sallituksi. MAO totesi, että yhtiöt eivät olleet perustelleet, miksi markkinoiden jakaminen oli ollut välttämätöntä tehokkuusetujen saavuttamiseksi. Asiassa ei ollut myöskään osoitettu, että yritykset olisivat arvioineet, mitkä rajoitukset olivat olleet kunkin tarjouskilpailun osalta välttämättömiä tai että ne olisivat pyrkineet valitsemaan mahdollisista vaihtoehdoista kilpailua vähiten rajoittaneen vaihtoehdon. MAO katsoi, että kilpailulain 6 §:n mukaisen tehokkuuspuolustuksen soveltamisedellytykset eivät täyttyneet.

Kokonaisuutena MAO piti yritysten kilpailurikkomuksia vakavina sekä laadultaan ja taloudelliselta laajuudeltaan merkittävinä ja suunnitelmallisina. MAO määräsi Jalon Liikenne Oy:lle, Linjaliikenne Muurinen Oy:lle, Linjaliikenne Nyholm Oy:lle, LS-Liikennelinjat Oy:lle, Savonlinja Oy:lle ja Turun Citybus Oy:lle 25 000–380 000 euron suuruiset seuraamusmaksut. MAO jätti määräämättä seuraamusmaksun Lehtisen Linja Oy:lle sillä perusteella, että yhtiöllä ei ollut lainkaan liikevaihtoa edeltävällä tilikaudella.

Sallittu yhteistarjous vai kielletty kilpailunrajoitus?

Hankintalainsäädäntö sallii yhteistarjousten tekemisen julkisia hankintoja koskevissa kilpailutuksissa. Sen sijaan kilpailulain näkökulmasta kilpailijoiden välisen yhteistarjouksen tekeminen ei ole lähtökohtaisesti sallittua, jos yksikin yhteistarjoukseen osallistuva jäsen voisi osallistua tarjouskilpailuun yksin. Rajanvetoa sallitun ja kielletyn yhteistarjousten välillä joudutaan tekemään erityisesti silloin, kun ryhmittymän jäsenet ovat toistensa kilpailijoita – olipa kyseinen kilpailusuhde sitten tosiallinen tai potentiaalinen. Sallittavuusarvioinnissa on aina kyse tapauskohtaisesta kokonaisarvioinnista, ja tätä koskeva arviointikehikko on varsin monisyinen ja edellyttää soveltuvan lainsäädännön ja oikeuskäytännön syvällistä tuntemista.

Lue myös aiempi kirjoituksemme Konsortiot ja ryhmittymät julkisessa hankinnassa (19.8.2020).

Tekstin ovat laatineet juristiharjoittelija Vilma Swahne  ja seniorijuristi Tuukka Lappalainen. Tuukka avustaa sekä yrityksiä että hankintayksiköitä yhteistarjousten kilpailulainsäädännön mukaisuutta koskevissa arvioinneissa ja muissa kilpailuoikeusasioissa.

Kiinnostavatko oikeustapaukset? – Tutustu Julkiset.fi-tietopalveluumme

Vuosimaksullisesta Julkiset.fi-tietopalvelustamme löydät muun muassa yli 900 oikeustapauslyhennelmää eri toimialoilta asiantuntijoidemme kommentoimina. Tapausten löytämistä helpottamaan olemme lisänneet palveluun oikeustapaushakukoneen. Hakukoneen avulla voit etsiä sinua kiinnostavia tapauksia myös markkinaoikeuden ja KHO:n päätösten ratkaisuosioista.

Uudet tilaajat voivat tutustua palveluun veloituksetta kuukauden ajan. Tilaa koekäyttötunnukset ja tutustu palvelun sisältöön.

 


Tags: joukkoliikenneJulkiset hankinnatkilpailutusMAOratkaisu

Arkisto: Markkinaoikeudelta päätös yhteistarjousten tekemisestä joukkoliikennettä koskevissa kilpailutuksissa