Hankintalain soveltaminen pienhankinnoissa

Pienhankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, joiden ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain mukaisia kansallisia kynnysarvoja. Aina pienhankinta ei kuitenkaan tarkoita vain arvoltaan pientä hankintaa, vaan pienhankinnoiksi tulkitaan myös sote- ja muiden erityisten palveluiden alle 300 000/400 000 euron jäävät hankinnat. Tässä blogissa käyn läpi hankintalain pienhankintoja koskevia periaatteita ja säädöksiä.

Vaikka pienhankinnat pääsääntöisesti on jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle, koskevat hankintalain periaatteet, joiden mukaan hankintayksikön tulee kohdella tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi myös niitä. Lisäksi pienhankintoihin sovelletaan säännöstä, jonka mukaan hankintayksikön on toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioiden.

Pienhankinnan kriteerit täyttävän kilpailutuksen etuna voidaan mielestäni pitää ainakin sitä, että hankintayksiköillä on enemmän liikkumavaraa kilpailutuksen toteuttamisessa verrattuna hankintalain soveltamisalan piiriin kuuluviin hankintoihin. Pienhankinnaksi tulkittava tarjouskilpailu voidaan esimerkiksi toteuttaa muita hankintoja kevyemmin, koska pienhankintojen kilpailutukselle ei ole lainsäädännössä määriteltyä hankintamenettelyä.

Kesällä 2021 hankintalakiin tehty muutos laajensi jonkin verran hankintayksiköiden mahdollisuutta soveltaa hankintalakia pienhankintoihin.

Hankintojen korjaussarjan vaikutukset pienhankintoihin

Heinäkuussa 2021 hankintalakiin tehtiin muutoksia, jotka tunnetaan myös ns. hankintalain korjaussarjana. Hankintalain 81 §:n harkinnanvaraisia poissulkuperusteita koskevan säännöksen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan myös kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja. Hankintayksiköillä on ollut aikaisemmin harkintavaltaa poissulkuperusteiden käytössä, kunhan hankinnoissa sovellettavat yleiset periaatteet on huomioitu. Säännöksen perusteella pienhankintoja tekevät hankintayksiköt voivat jatkossa omalla päätöksellään hankintalain mukaisesti sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos jokin hankintalain 81 §:n 1 momentissa luetelluista harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista täyttyy. Säännöstä, jonka tarkoituksena on harmaan talouden vähentäminen, suositellaan sovellettavaksi etenkin hankinnoissa, joiden ennakoitu arvo on lähellä kansallista kynnysarvoa.

Lakimuutos koskee siis vain harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden soveltamista. Pakollisten poissulkemisperusteiden osalta soveltamisalaa ei laajennettu koskemaan pienhankintoja.

Oikeustapausesimerkki poissulkemisperusteiden soveltamisesta pienhankinnoissa – KHO:2022/75

Korkeimman hallinto-oikeuden kesällä 2022 antamassa päätöksessä (KHO:2022/75, JulkiSet-tiivistelmä), joka koski ennen lakimuutoksen voimaantuloa tehtyä pienhankintaa, arvioitiin poissulkemisperusteen käyttöä pienhankinnassa. Päätöksessä punnittiin etenkin suhteellisuusperiaatteen soveltamista pienhankinnoissa. Koska hankintalakia ei juurikaan sovelleta pienhankintoihin, oli hankintayksiköllä kyseissäkin tapauksessa laaja harkintavalta poissulkemisen perusteiden osalta ja hankintayksikkö on voinut siis arvioida niitä todella vapaasti.

Päätöksessä KHO kuitenkin tulkitsi, että hankintayksikkö oli toiminut suhteellisuusperiaatteen vastaisesti. Hankintayksikön menettely ei ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden, koska poissulkemisperusteena oli käytetty yli kuusi vuotta vanhaa sopimuksen purkautumista. KHO:n päätöksen mukaan hankintayksiköiden harkintavalta ei voi olla täysin mielivaltaista eikä se saa johtaa kohtuuttomien päätösten tekemiseen. Annettu päätös linjaa suhteellisuusperiaatteen käyttöä ja kaventaa hankintayksikön laajaa harkintavaltaa inhimillisemmäksi tarjoajien näkökulmasta.

Sekä KHO:n ennakkopäätöksen että hankintalain korjaussarjan myötä pienhankintoja koskevat pelisäännöt ovat mielestämme selkeytyneet huomattavasti myös tarjoajien näkökulmasta. Myös hankintayksikölle muodostuu niiden myötä entistä selkeämmät suuntaviivat siitä, miten ja millä edellytyksillä se voi poissulkea tarjoajan pienhankintana toteutetusta tarjouskilpailusta.

Blogin on kirjoittanut PTCS:n asiantuntija YTM Riikka Heikkinen yhdessä lakimiesharjoittelija Kalle Kujansuun kanssa.

Tutustu myös muihin pienhankintoihin liittyviin blogeihimme Avaimet pienhankintojen onnistuneeseen toteuttamiseen ja Suuret pienet hankinnat.

Kaipaatko lisää oppia pienhankinnoista?

PTCS järjestää 21.11.2022 klo 12–16 Pienhankinnat pähkinänkuoressa -webinaarin. Webinaarissa esittelemme muassa pienhankintoihin liittyvät määrittelyt, säännöt, kilpailutusmuodot sekä käymme läpi pienhankintapäätöksen ja muutoksenhakumenettelyn. Kouluttajana kurssilla toimii asiantuntija, YTM Riikka Heikkinen. Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Tarvitsetko apua pienhankintojen toteuttamisessa?  

PTCS auttaa kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Jos pienhankintojen tekeminen ja niihin liittyvä lainsäädäntö mietityttävät, ota yhteyttä Laura Mäkeen, laura.maki@ptcs.fi tai info@ptcs.fi ja pyydä tarjous.

 


Tags: hanlintalakikoulutusPienhankinnatpoissulkuperusteetsäännökset

Arkisto: Hankintalain soveltaminen pienhankinnoissa