Odotettu sidosyksikköasemaa koskeva ratkaisu markkinaoikeudelta

Markkinaoikeus on antanut 15.3.2024 odotetun sidosyksikköhankintaa ja hankintayksiköiden määräysvaltaa koskevan ratkaisunsa asiassa MAO 154/2024.  

Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ollut hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiaan. Hyvinvointialue ei siten voinut hankkia henkilöstöhallinnon palveluita ja niihin kuuluvia järjestelmiä Sarastialta sidosyksikköaseman perusteella kilpailuttamatta. 

Hyvinvointialue omistaa 0,04 prosentin osuuden Sarastian osakekannasta, mutta omistusosuus ei ole ainoa merkityksellinen tekijä arvioitaessa määräysvaltakriteerin täyttymistä. Markkinaoikeus arvioi ratkaisussaan perusteellisesti määräysvaltakriteerin täyttymistä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräysten ja muiden yhtiöön luotujen hallintorakenteiden perusteella kokonaisuutena. MAO katsoi, että hyvinvointialueen ei voitu arvioida käyttävän Sarastiaan sellaista todellista määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden omistajien kanssa, että yhtiötä olisi pidettävä hankintayksikön sidosyksikkönä. 

MAO arvioi ratkaisussaan myös äärimmäistä kiirettä koskevan suorahankintaperusteen olemassaoloa. MAOn arvion mukaan hankinnan tekemiselle oli ennalta-arvaamaton ja hankintayksiköstä riippumaton syy, mutta hankintayksikkö toimi lainvastaisesti tehdessään sopimukset toistaiseksi voimassa olevina, eli pidempinä kuin oli välttämätöntä. 

Markkinaoikeus määräsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti hankinnan sopimuskauden päättymään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun markkinaoikeuden päätös todetaan lainvoimaiseksi. Tämän lisäksi markkinaoikeus määräsi hyvinvointialueelle KKV:n esittämän 1000 euron seuraamusmaksun. KKV huomioi seuraamusmaksun määrää esittäessään, että useat hankintayksiköt olivat epätietoisia siitä, miten sidosyksikköaseman edellytyksiä ja määräysvaltakriteerin täyttymistä olisi tulkittava.  

Päätös ei ole lainvoimainen. 

Ratkaisun merkityksestä 

Markkinaoikeuden nyt antama ratkaisu MAO 154/2024 selkeyttää omalta osaltaan sidosyksikköaseman käyttöedellytyksiä määräysvaltaa koskevan kriteerin osalta. Sidosyksikköhankintoja voidaan edelleen käyttää, kunhan ne tehdään hankintalaissa ja oikeuskäytännössä asetettujen reunaehtojen sallimissa rajoissa. Huomionarvoista on, että sidosyksikköaseman arviointi edellyttää aina kokonaisharkintaa, kuten nyt annetun ratkaisun kattavista perusteluista ilmenee. 

Mikäli hankintayksikkö tekee hankintoja sidosyksiköltään, on hankintayksikön syytä varmistua ainakin siitä, että sillä on sidosyksikköön luotujen päätöksentekorakenteiden puitteissa sellainen asema, joka mahdollistaa sille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua sidosyksikköön kohdistuvan määräysvallan käyttämiseen. 

KKV on vuonna 2023 tehnyt myös toisen sidosyksikköhankintaa koskevan esityksen markkinaoikeudelle, josta edelleen odotetaan päätöstä. Esitys koski Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Sarastia Oy:n tytäryhtiöltä Revire Perintä Oy:ltä tekemää perintäpalveluiden hankintaa. Asiassa annettava ratkaisu tulee entisestään selkeyttämään sidosyksikköhankintojen käyttöedellytyksiä. 

Tekstin on kirjoittanut juristimme Sara Kurttila. 

Lue lisää KKV:n tiedotteesta Markkinaoikeus: Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö – Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) 

Tutustu myös aiempiin blogeihimme aiheesta: 

Sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuus KKV:n tarkasteltavana
Sidosyksikköhankinnat puhuttavat – muutoksia lakiin tulossa
Sidosyksikköhankintojen sääntelyyn suunnitteilla suuria muutoksia
Sidosyksikköhankinnat – rikotaanko hankintalakiasystemaattisesti? 

PTCS:n koulutusvalikoimasta löytyy koulutus sidosyksikköhankinnoista 

Tutustu koulutuksemme sisältöön Webinaari: Sidosyksikköhankinnat, 25.4.2024 klo 9:30-11:30 ja ilmoittaudu mukaan. 

Koko laajaan julkisten hankintojen koulutustarjontaamme voit tutustua jatkuvasti päivittyvässä Koulutuskalenterissamme. 

Mietityttävätkö sidosyksikköhankinnat? 

PTCS:n huippuasiantuntijat ovat valmiina auttamaan! Ota yhteyttä toimitusjohtaja Pauliina Karinkantaan ja pyydä tarjous. 


Tags: Julkiset hankinnatkkvpäätösSarastiasidosyksikköhankinta

Arkisto: Odotettu sidosyksikköasemaa koskeva ratkaisu markkinaoikeudelta