Hyvinvointipalvelukeskus julkisena hankintana – miten innovaatiot voidaan ottaa huomioon?

INNOVATIIVINEN HYVINVOINTIPALVELUKESKUKSEN HANKINTA – Ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erityisesti vanhuspalveluiden kehittämishaasteisiin

Viime aikoina on puhuttu paljon julkisen sektorin palvelutuotantoon liittyvistä haasteista. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishaasteet ovat päivittäin esillä mediassa. Haasteena on nähty muun muassa palvelutuotannon uudistaminen siten, että se vastaisi terveydenhuollon, väestön ikääntymisen ja kestävän kehityksen vaatimuksia.

Toisaalta haasteena on pidetty myös innovatiivisten ratkaisujen hankkimista. Julkisilla hankinnoilla on katsottu voitavan edistää innovaatiotoimintaa ja vähentää kustannuksia sekä parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta. Innovatiivisia julkisia hankintoja ovat esimerkiksi innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen hankinta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevat ns. esikaupalliset hankinnat sekä toimenpiteet, joilla yksityisiä hankintoja kehitetään innovaatiomyönteisemmiksi.

Tuusulan innovatiivisessa hyvinvointipalvelukeskuksen hankinnassa lähdettiin rohkeasti etsimään ratkaisuja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä että innovatiivisia julkisia hankintoja koskeviin haasteisiin.

Hankinnan taustalla sote – palveluiden kehittämissuunnitelma

Hyvinvointipalvelukeskuksen hankinta perustuu Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelman taustalla on näkemys kunnan tulevaisuuden haasteista sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien ryhmien, erityisesti ikääntyvän väestön, määrän merkittävän kasvun seurauksena. Hyvinvointipalvelukeskus on yksi ratkaisuista, jolla kunta pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erityisesti vanhuspalveluiden kehittämishaasteisiin ja edistämään ihmisten pysymistä aktiivisina toimijoina.

Hyvinvointipalvelukeskuksen tarkoituksena on olla asumisen ja palveluiden kokonaisuus, jossa asukkaat voivat asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti kotona. Kyseessä on yhteisömäinen kylä ja kortteli, joka integroituu luontevana osana koko kaupunkirakenteeseen. Hyvinvointipalvelukeskus käsittää erimuotoisia asumisratkaisuja, asumista ja elämistä tukevia palveluita sekä sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitäviä aktiviteetteja ja toimintoja.

Keskeisessä asemassa hyvinvointipalvelukeskuksen toteutuksessa on toimintamalli, jolla tuetaan asukkaan omaa vastuullisuutta ja osallisuutta.

Hyvinvointipalvelukeskuksen hankinta

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Hyvinvointipalvelukeskus siten, että toimittaja suunnittelee Hyvinvointipalvelukeskuksen periaatteiden mukaisen konseptin, joka sisältää palvelutuotannon elementit sekä rahoitus- ja rakennuttamismallin.

Toimittaja on oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan hyvinvointipalvelukeskuksen aluetta koskevan kaavan ja asuinalueen kehitykseen ja suunnitteluun. Hyvinvointipalvelukeskuksen alue koostuu useammasta erillisestä tontista, jotka tarjouskilpailun voittanut toimittaja on oikeutettu ja velvoitettu ostamaan tarjouspyynnössä sovittujen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Sopimuskauden aikana hyvinvointipalvelukeskuksen toimittaja vastaa siitä, että hyvinvointipalvelukeskuksessa tuotetaan omaehtoista asumista tukevia kotiin vietäviä ja muita asumista tukevia palveluita sekä ympärivuorokautista hoivaa raskaampaa tukea tarvitseville. Lisäksi toimittaja vastaa asuntojen ja muiden kiinteistöjen rahoituksen järjestämisestä ja rakennuttamisesta.

Hyvinvointipalvelukeskuksen toteutumiseen liittyen kunta puolestaan ostaa hyvinvointipalvelukeskuksen toimittajalta ympärivuorokautista vaativaa tehostettua asumispalvelua ikäihmisille.

Hankkeen innovaatiot

Kyseisen hankkeen osalta innovatiivisena voidaan pitää ainakin sitä, että vastaavanlaista hanketta tai hankintaa ei ole aikaisemmin toteutettu. Kyse on siten ainutlaatuisesta hankinnasta.

Hankinnan kohteen lisäksi innovatiivisuutta voidaan tarkastella hankintaprosessin, ja sen osalta, tehtiinkö hankkeessa asioita uudenlaisella tavalla. Ensinnäkin hankintaprosessi vietiin läpi siten, että innovaatioiden huomioiminen hankinnan kohteen ja toteutuksen osalta oli ylipäätään mahdollista. Ennen hankintamenettelyn käynnistämistä käytiin vuoropuhelua potentiaalisten toimijoiden kanssa sekä kysyttiin tuusulalaisten näkemyksiä ja toiveita tulevaisuuden asumisesta ja palveluista. Hankinnasta julkaistiin myös tietopyyntöilmoitus HILMAssa. Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä, joka mahdollisti uusien ideoiden huomioimisen ja tarjouspyynnön laatimisen niiden mukaisesti.

Hankinnan kohde määriteltiin hyvinvointipalvelukeskuksen toteutuksen osalta haluttuna lopputuloksena, eikä pelkästään yksittäisinä sopimuskauden aikana toteutettavina suoritteina. Hankinnan kohteen määrittely tällä tavoin mahdollisti sen, että tarjoajat saattoivat innovoida omanlaisensa toimintamallin ja tarjota erilaisia keinoja, asioita, ratkaisuja ja palveluja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjousten valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka vertailuperusteina huomioitiin ostettavien palveluiden hinta sekä hankinnan toteutukseen liittyvien periaatteiden toteuttamiseksi tarjotut keinot, asiat, ratkaisut ja palvelut. Vertailussa käytettävien asioiden toteutuminen sopimuskauden aikana varmistettiin sopimusehdoilla.

Kilpailutuksesta toteutukseen

Tarjouskilpailun hyvinvointipalvelukeskuksen toteuttamisesta voitti konsortio Rakennustoimisto Pohjola Oy ja Mainio Vire Oy.

Hyvinvointipalvelukeskuksen toteutus on vasta alkamassa, joten tässä vaiheessa on vielä mahdotonta arvioida sitä, kuinka hyvin hyvinvointipalvelukeskuksen tyyppinen ratkaisu vastaa taustalla olleisiin haasteisiin. Mielestäni hyvinvointipalvelukeskus – malli tällaisenaan tai muokattuna voi kuitenkin olla yksi ratkaisu ja hankintaprosessi kokonaisuudessaan esimerkki innovatiivisen julkisen hankinnan toteutuksesta.

Lisätietoja:

Innovatiiviset julkiset hankinnat Saila Eskola PTCServices Oy

Saila Eskola, puh. 050 369 7614, saila.eskola@ptcs.fi

Lehdistötiedote
Helsingin Sanomat – artikkeli

 


Arkisto: Hyvinvointipalvelukeskus julkisena hankintana – miten innovaatiot voidaan ottaa huomioon?