Suuret pienet hankinnat

Puhutaan pienhankinnoista ja arvoltaan vähäisistä hankinnoista, vaikka rahaa näissäkin hankinnoissa pyörii arvaamattoman paljon. Pitää muistaa myös, että varsinkin pk -yrityksille näillä kaupoilla saattaa olla, ja onkin, suuri merkitys.

Pienhankintojen määritelmät ja tunnusmerkit lienevät tuttuakin tutummat:

 • kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja ja/tai
 • hankintayksikön hankintaohjeessa tai  -säännössä määrätyt raja-arvot alittavat hankinnat ovat niin ikään pienhankintoja

Hankintalakia ei yleisesti ottaen sovelleta pienhankintoihin, ilmoittaminen HILMA:ssa on hankintayksikön päätettävissä, eikä yleispätevää ohjeistustakaan varsinaisesti ole. Lisäksi kynnysarvot ovat nousseet nykyisen hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) tultua voimaan. Ihana vapaus, paljon valinnanvaraa, eikö totta?

Eipä ihan niin. Kysymyksessä on melkoinen prosessi, kun siihen perehtyy. Pienenkin hankinnan tekeminen vaatii osaamista, tietoa, taitoa, aikaa ja huolellisuutta. Olemme säännöllisissä koulutuksissamme kuulleet varsin moninaisista ongelmista, joita hankinta-asiantuntijat ovat kohdanneet työssään. Ongelmat ovat voineet johtua esim. pienhankintojen hankintastrategian puuttumisesta, hankinnan arvon määrittelystä tahi jopa tarvitsijan ”omatoimisuudesta”. Pienhankinnan tekeminen on joskus yllättävän kimuranttia ja pulmallista. Joka tapauksessa hankintayksikön tulee noudattaa pienhankintojen periaatteita:

 • tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu
 • suhteellisuus
 • avoimuus ja julkisuus
 • tehokkuus ja kilpailun aikaansaaminen

Jos hankintaa ei voi tehdä yhteishankintayksikön tekemien tai esim. omien paikallisten puitesopimusten perusteella, eivätkä pienhankintoja koskevat suorahankinnan edellytykset täyty, hankintayksikkö joutuu käytännössä kilpailuttamaan pienhankintansa, jotta edellä mainitut periaatteet toteutuisivat.

Omana hankintana toteutettavien pienhankintojen tulisi siis aina perustua tarjousten pyytämiseen useammalta toimijalta ja suoritettuun hintavertailuun.

Lainsäädännön ja sopimusoikeuden kannalta pienhankintojen tekoon liittyy myös koko joukko huomioon otettavaa:

 • Hankintalainsäädännön periaatteet ja pienhankintoihin soveltuvat osat
 • Oikeustoimilaki
 • Kauppalaki
 • Tilaajavastuulaki
 • Kuntalaki ja hallintolaki
 • Tekijän- ja immateriaalioikeudet
 • Hankintasopimus tai tilaus
 • Yleiset ehdot
 • Yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet

Yllä esitetyt faktat ovat vasta jäävuoren huippu. Kuulostaa vähän jäätävältä näin ensilukemalla. Pienenä vihjeenä – voimme varmasti tässäkin tapauksessa olla teille avuksi. PTCS:n asiantuntijat ovat perehtyneet puolestanne pienhankintoihin syvällisesti; olemme laatineet pienhankintaohjeita, koulutamme säännöllisesti sekä avoimissa koulutuksissa että tilauskoulutuksissa kynnysarvot alittavien hankintojen tekoa ja teemme myös pienhankinnat hankintayksikön puolesta edulliseen kiinteään hintaan.

Pienhankintoja on kuvattu ja ohjeistettu mm. Valtion hankintakäsikirjan II osassa.

Irene Usano
asiantuntija


Arkisto: Suuret pienet hankinnat