Vuoden tärkeimmät oikeustapaukset

Hankintojen ammattilaiset vuosittain yhteen kokoava PTCS:n Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi järjestettiin 20.11.2019 jo 11. kertaa. Ohjelmassa oli jälleen kaikkien edellisvuosien tapaan ”Vuoden tärkeimmät oikeustapaukset” -paneelikeskustelu, jossa ruodittiin kiinnostavimpia ratkaisuja julkisten hankintojen oikeuskäytännöstä. Tällä kertaa tapauksia kommentoivat PTCS:n osakas Pauliina Karinkanta, partner Erkko Ruohoniemi, Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä sekä partner Mika Pohjonen Frontia Asianajotoimisto Oy:stä.

Myös tällä kertaa mukaan oli poimittu oikeustapauksia useista eri aiheista. Viime vuosina kotimaisessa oikeuskäytännössä on annettu säännöllisesti ratkaisuja yhteishankintayksiköiden järjestämien puitejärjestelyjen laajuuteen liittyen, mikä olikin ensimmäinen teema. Panelistit nostivat keskusteluun korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO:2019:84 viime kesältä sekä tuoreemman markkinaoikeuden tapauksen MAO:385/19 tältä syksyltä. Molemmissa ratkaisussa arvioitiin epäselvyyttä yhteishankintayksikön kilpailuttaman puitejärjestelyn laajuudessa. Keskustelussa tuotiin hyvin esille, että hankinnan laajuuteen liittyviä kysymyksiä on arvioitu myös muiden kuin yhteishankintayksiköiden puitejärjestelyjen osalta. MAO on esimerkiksi ratkaisussaan MAO:198/19 ottanut kantaa vastaaviin kysymyksiin tilanteessa, jossa oli kyseessä hankintayksikön järjestämä avoimella menettelyllä kilpailutettu hankinta, jota ei toteutettu puitejärjestelynä.

Toisena teemana nousi esille oikeuskäytännön ratkaisut hankintasopimuksen muuttamisesta. Hankintasopimuksen muuttamista koskevia tapauksia käsitellään oikeuskäytännössä melko harvoin, joten tänä vuonna annetut muutamat ratkaisut olivat perustellusti esillä. Panelistien käsittelyssä oli muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu KHO:2019:10, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta markkinaoikeuden pöydälle päätynyt tapaus MAO:65/19 sekä syksyllä annettu markkinaoikeuden ratkaisu MAO:399/19. Jälkimmäistä markkinaoikeuteen päätynyttä tapausta voidaan pitää harvinaisena, sillä markkinaoikeus katsoi ko. tapauksessa, että hankintayksiköllä oli hankintalain mukainen peruste tehdä sopimusmuutos.

Paneelikeskustelun aiheina olivat myös kansalliset hankintamenettelyt, harkinnanvaraisten poissulkuperusteiden soveltaminen, käyttöoikeussopimukset sekä tarjouspyynnön muuttaminen tarjouskilpailun aikana. Näistä aiheista on annettu erityisen kiinnostavia ratkaisuja kuluvan vuoden aikana. Panelistit kävivät läpi muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO:2019:132, jossa käsiteltiin tarjoajan poissulkemista aiemman sopimuskauden aikana tehtyjen virheiden perusteella. Lisäksi keskusteltiin koulukuvausten hankintaa koskevasta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta KHO:2019:63, jossa arvioitiin käyttöoikeussopimuksen tunnusmerkistön täyttymisestä. Tarjouspyynnön muuttamisen osalta panelistit kommentoivat markkinaoikeuden ratkaisua MAO:98/19. Kansallisiin hankintamenettelyihin liittyen nostettiin esille ”kansallista innovaatiokumppanuutta” koskeva mielenkiinoinen tapaus MAO:247/19.

Kokonaisuudessaan paneelikeskustelu oli erittäin antoisa ja sen aikana käytiin läpi ilahduttavan monta tapausta. Panelistien kommentit tapauksista olivat osuvia ja keskustelussa kiinnitettiin huomiota myös jokaisen tapauksen erityispiirteisiin ja yksityiskohtiin, keskeisiä oppeja unohtamatta. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2019 on ollut oikeustapauskäytännön osalta erityisen rikas, sillä kiinnostavia tapauksia tärkeine linjauksineen on tullut paljon.

Jos haluat perehtyä tarkemmin puheenvuorossa käsiteltyihin ja myös muihin mielenkiintoisiin oikeustapauksiin, kannattaa tutustua PTCS:n tuottamaan JulkiSet–tietopalveluun. JulkiSet–palvelustamme löydät asiantuntijan kommentoimat lyhennelmät melkein kaikista paneelissakin käsitellystä tapauksista. Kaikkiaan JulkiSet-tietopalvelussa on julkaistu jo yli 700 oikeustapausta. Jos sinulla ei vielä ole palveluamme käytössäsi, voit kuitenkin tutustua ratkaisusta KHO:2019:84 tehtyyn esimerkkitiivistelmään.

Tekstin on kirjoittanut PTCS:n asiantuntija ja JulkiSet-palvelun päätoimittaja Juho Lehtoviita.


Tags: ajankohtaisfoorumiJulkiset hankinnatOikeustapaukset

Arkisto: Vuoden tärkeimmät oikeustapaukset