Hallituksen esitys muutoksista julkisia hankintoja koskeviin lakeihin lausuntokierroksella

Työ- ja elinkeinoministeriössä on luonnosteltu muutoksia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin. Osa muutosehdotuksista koskee myös erityisalojen hankintalakia sekä rikosrekisterilakia.

Ehdotettujen lakimuutosten tarkoituksena on muun muassa parantaa julkisten hankintojen laatua ja hankintojen vastuullisuutta. Keinoiksi ehdotetaan ympäristönäkökulmien vahvempaa huomioimista sekä laadun merkityksen lisäämistä tarjousten valintaperusteena. Tarjoajien pakollisiksi poissulkemisperusteiksi ehdotetaan myös lisättäväksi tietynlaiset ympäristörikokset. Lisäksi ehdotuksessa halutaan selkeyttää hankintayksiköiden tiedonsaantioikeuksia alihankkijoiden poissulkemisperusteista.

Lakiehdotuksessa nostetaan esiin myös hankinta-asiakirjojen kaksikielisyyden edistäminen, huomioidaan EU-hankintojen ilmoittamisessa tapahtuvat muutokset sekä annetaan asetuksenantovaltuus VM:lle. Myös KKV:n hankintavalvontaa koskevaa määräaikaa ehdotetaan muutettavaksi ja joitain menettelyjä koskevia säännöksiä selkeytettäväksi.

Muutosehdotuksista voi lukea tarkemmin TEM:in tiedotteesta. Tutustu myös lausuntopyyntöön. Lausuntoja voi antaa 29.4.2022 asti.


Tags: hankintalakiHE_2022

Arkisto: Hallituksen esitys muutoksista julkisia hankintoja koskeviin lakeihin lausuntokierroksella