Uuden hankintalain edellyttämiä rikosrekisteriotteita voi jo tilata

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosrekisteriotteita hankintamenettelyä varten henkilöistä, jotka ovat ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai käyttävät edustus-, päätös-, tai valvontavaltaa.

Ote on voimassa vuoden myöntämispäivästä, ja ehdokas tai tarjoaja voi esittää saman otteen useammalle hankintayksikölle.

Mihin rikosrekisteriotteita tarvitaan?

Uuden hankintalain 80 §:n mukaan eräisiin rikoksiin syyllistyneet ehdokkaat ja tarjoajat on pakko poissulkea tarjouskilpailusta.

Poissulkeminen edellyttää lainvoimaista tuomiota, joka ilmenee rikosrekisteriotteesta. Sakkorangaistukset eivät pääsääntöisesti ilmene rikosrekisteristä, ja myös muut rangaistukset poistetaan rekisteristä rikoksesta riippuen 5-20 vuoden kuluttua tuomion antamispäivästä.

Mitä ovat ”eräät rikokset”?

Eräät rikokset on esitetty lain 80 §:ssä kahdessa eri momentissa. Eri momenttien tarkoittamat rikosten ryhmät eroavat siinä, miten laaja poissulkemisvelvollisuus hankintayksiköllä on.

 1. Poissulku, jos tuomio annettu yritykselle tai sen vastuuhenkilölle (80 § 1 mom)

Tällaisia rikoksia ovat mm. (ks. tyhjentävä luettelo lain 80 §:n 1 momentista) lahjuksen antaminen ja ottaminen, osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, ihmiskauppa, vero-, eläkemaksu- ja avustuspetokset, rahanpesu, terrorismirikokset. Näistä rikoksista voi olla tuomittuna henkilö tai yritys itse. Yrityksille määrättävä tuomio on yhteisösakko, ja myös se velvoittaa poissulkemaan ehdokkaan tai tarjoajan.

 1. Poissulku vain, jos tuomio annettu vastuuhenkilölle (80 § 2 mom)

Jos ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenellä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu mm. työturvallisuus-, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, ehdokas tai tarjoaja on poissuljettava.

Näiden rikosten kohdalla huomioidaan vain ihmisten saamat tuomiot – ei siis yritysten tuomioita, kuten yhteisösakkoja.

Kenestä kaikista ote pitää toimittaa?  

Yrityksellä saattaa olla satoja tai tuhansia työntekijöitä, ja kilpailutettavaan hankkeeseenkin saattaa osallistua kymmeniä ihmisiä. Rikosrekisteriotteita ei kuitenkaan tarvitse toimittaa kaikista työntekijöistä.

Poissulkuun johtava tuomio voi olla annettu osallistumishakemuksen tai tarjouksen tehneelle:

 • ehdokkaalle tai tarjoajalle eli yritykselle tai muulle yhteisölle (1 momentin tilanteissa), tai
 • henkilölle, joka on yrityksen tai muun yhteisön ”hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö” (1 momentin tilanteissa)
  • Hallituksen esityksen mukaan näitä henkilöitä voivat olla:
   • yrityksen pää- tai toimitusjohtaja,
   • yrityksen varatoimitusjohtaja,
   • yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat,
   • prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi,
   • yhdistyksen puheenjohtaja,
   • yksityinen elinkeinonharjoittaja,
   • avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä
   • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.
   • Hallituksen esityksen mukaan ”voitaisiin huomioida myös muut yhtiön tai muun oikeushenkilön kuten säätiön edustajat”
 • 2 momentin tilanteissa eli työoloihin liittyvissä rikoksissa poissulkuvelvollisuus koskee lain sanamuodon mukaan samaa ryhmää kuin 1 momentin mukaan, eli ”ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä”.
  • Erikoista on, että lain esitöissä 1 momentin kohdalla esitettyä tarkennusta ja luetteloa siitä, keitä nämä henkilöt tosiasiassa ovat, ei ole annettu hallituksen esityksessä 2 momentin perustelujen kohdalla, eikä siihen ole viitattu. Sen sijaan hallituksen esityksessä 2 momentin tarkoittamiin henkilöihin viitataan vain ”johto- tai valvontahenkilöinä”.Oletettavasti lain valmistelussa on kuitenkin tarkoitettu, että em. luettelo (pää- ja toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja jne.) koskee myös 2 momentin tilanteita. Varminta lienee tarkastaa otteet 1 momentin tavoin ylläolevan listan mukaisilta henkilöiltä (pää- ja toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja jne.).

Hallituksen esityksen mukaan hankintayksikkö voi lähtökohtaisesti luottaa ehdokkaan tai tarjoajan antamaan selvitykseen siitä, mikä on yrityksen ”relevantti henkilöpiiri”, jonka osalta rikosrekisteriotteet tarkastetaan.

Toisin sanoen hankintayksikön ei tarvitsisi itse tehdä tulkintoja siitä, millainen minkäkin yrityksen johto- ja vastuurakenne on. Hyvänä käytäntönä voitaneen kuitenkin suositella, että hankintayksikkö vertaisi toimitettuja rikosrekisteriotteita esimerkiksi kaupparekisteriotteesta ilmenevään tietoon yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöistä. Jos ote puuttuu jonkun kaupparekisteristä ilmenevän henkilön kohdalla, voi asiasta olla aiheellista kysyä yritykseltä tai yhteisöltä.

Hankintayksikkö voi lisäksi sisällyttää velvollisuuden otteiden kattavaan toimittamiseen tarjouspyynnön ehtona sekä sopimusehdoissa.

Myöskään Oikeusrekisterikeskus ei arvioi rekisteriotetilausten yhteydessä sitä, voidaanko henkilön katsoa toimivan hallinto-, johto- tai valvontatehtävässä, vaan arviointi kuuluu otteet esittävälle yritykselle tai yhteisölle.

Miten ote tilataan?

Ehdokas tai tarjoaja voi tilata rekisteriotteen netistä Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta. Toimi seuraavasti:

1. Luo Katso-tunniste

Yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö luo omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan yritykselle Katso-tunnisteen täällä: https://yritys.tunnistus.fi/

2. Kirjaudu ORK:n sivuille

Kirjaudu Katso-tunnisteella Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmään, josta rekisteriote tilataan: https://asiointi.oikeus.fi/ork-kansalaisille – Valitse kohta Yritysasiakkaat, rikosrekisteriote-hankintamenettelyt.

3. Täytä lomake

Syötä hakemuslomakkeelle vaaditut tiedot (henkilön nimi, hetu, asema yrityksessä) ja lataa kunkin henkilön, josta ote tilataan, antama valtakirja. 80 §:n 1 momentin näyttöä varten rastita myös kohta ”Tilataan ote myös yrityksen yhteisösakoista”.

Otetilaus maksaa 12 euroa ja hakemusten käsittelyajan ilmoitetaan olevan noin seitsemän päivää.

Rekisteriotteet hävitettävä tarkastuksen jälkeen

Erityistä asiassa on rikosrekisteriotteiden säilyttäminen. Hankintalain hallituksen esityksen mukaan hankintayksikköön saapuneen rikosrekisteriotteen tiedot ovat rikosrekisterilain 3 §:n nojalla salassa pidettävä, eivätkä hankintayksikkö tai tarjoaja saa ottaa otteesta jäljennöstä tai tallentaa sitä.

Hankintayksikön on poissulkemisperusteiden selvittämisen jälkeen hävitettävä rikosrekisteriote tai palautettava se henkilölle, jota se koskee. Sähköisesti talletettu rikosrekisteriote on tuhottava laitteesta, tietovälineeltä tai tietojärjestelmästä ja pidettävä huolta, että tietojärjestelmien käytön yhteydessä mahdollisesti syntyneet rikosrekisteritietoja sisältävät väliaikaistiedostot poistetaan. Rikosrekisteristä ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä poissulkemisperusteiden selvittämiseksi.

Entä kun tarjoaja ei ole suomalainen yritys?

Oikeusrekisterikeskuksen kautta tarjoaja saa tilattua otteen vain suomalaisesta rikosrekisteristä. Muilta osin tulee toimittaa ehdokkaan tai tarjoajan tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön alkuperämaan tai sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama ote rikosrekisteristä.

Muissa maissa tehtyjen rikostuomioiden selvittämisessä voi hyödyntää EU:n sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmiä (Internal Market Information System IMI), joiden osalta hankintayksiköiden yhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot:

Ks.  Oikeusrekisterikeskuksen tiedote: http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterikeskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html

Hankintalain 80 § ja 88 § perusteluineen – HE 108/2016:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_108+2016.aspx

Rikosrekisterilain (770/1993) uusi pykälä, 6 b §:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930770#P6b


Tags: Julkiset hankinnatPoissulkuperusterikosrekisteriotetarjouskilpailu

Arkisto: Uuden hankintalain edellyttämiä rikosrekisteriotteita voi jo tilata