Oppeja vähähiilisten hankintojen toteuttamiseen

Vähähiilisillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan päästövähennyksiin pyrkiviä valintoja hankintojen tekemisessä. Kuten tiedämme, tehdään Suomessa julkisia hankintoja noin 47 miljardilla eurolla vuosittain, joten hankintojen vähähiilisyydellä on suuri merkitys ilmastotavoitteisiin pääsemisessä.

Sain kunnian olla mukana kirjoittamassa ensimmäistä vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirjaa. Oppaan tarkoituksena on auttaa kaikkia julkisten hankintojen kanssa työskenteleviä hiomaan strategiaa, taktiikoita ja käytännön tekemistä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Siitä myös käy ilmi, mitkä johtamisen ja toimeenpanon tekijät ja vaiheet ovat kriittisimpiä, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat.

Keskeinen havaintoni on, että parhainkaan ilmastostrategia ei itsessään saa aikaan päästöjen vähennystä. Ainoastaan muutostoimet saavat.

Muutostoimien hallinta edellyttää uudenlaista kokonaisuuden hallintaa. Vähähiilisyyttä tarkasteltaessa liikutaan usein pitkän tähtäimen tavoitteen tasolla, kuten esimerkiksi vuonna 2030 mennessä. Tai konkreettisten toimien tasolla, kuten esimerkiksi yksittäinen hankinta. Riskinä on se, että tasot eivät keskustele keskenään. Siksi vähähiilisiä hankintoja tulee organisaatiokohtaisesti hallita muutospaletilla, jonka ydinkysymykset ovat seuraavat:

  • Mikä muutos halutaan ja milloin? (esimerkiksi hiilineutraalius 2030 mennessä).
  • Millä muutospaletilla ko. muutos on mahdollinen?
  • Millaisilla sopimuksilla muutos voidaan saavuttaa?

Näiden kysymysten avulla saadaan vastaukset siihen, kuinka paljon muutosta voidaan saada aikaiseksi muuttamalla hankintojen vaatimuksia ja kuinka paljon tarvitaan muita toimenpiteitä.

Olemassa olevien hankintojen muuttaminen vähähiilisiksi ei ole aina yksinkertaista. Uusi tapa toimia löytyy usein vanhan ja uuden risteyskohdasta, jossa hankintaa määrittävät pääosin perinteiset suoritteisiin perustuvat mallit, mutta niitä täydennetään vaikuttavuustavoitteilla.

Käytännössä perinteisen ostotoiminnan ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen sekoittaminen on ainakin jossain määrin väistämätöntä. Muutos syntyy usein pienten askelten kautta. Kaikkea ei voi eikä kannata muuttaa yhdessä yössä.

Pelikirjassa liikutaan kolmella eri tasolla yhtä aikaa: strategisella, taktisella ja operatiivisella. Onnistumisen takaa tasapainoinen suunnittelu ja tekeminen kaikilla kolmella tasolla. Kyse on johtamisesta, joka ohjaa kehittämään ja muuttamaan toimintaa, ja näin tuottaa vaikuttavuutta, joka tässä pelikirjassa tarkoittaa CO2-päästöjen vähenemistä.

Julkiset hankinnat on joukkuelaji, joka vaatii kaikkien osapuolten panostuksen. Pelikirja kuvaa etenemispolut johtajalle, päällikölle ja asiantuntijalle. Polkujen varrella on tunnistettu hankintojen vaaran paikat ja pelikirja tarjoaa suosituksia niiden välttämiseksi. Pelikirjassa kuvataan myös vähähiilisen hankinnan onnistumisen edellytyksiä ja annetaan suosituksia niiden edistämiseksi.

Kirja sopii niin kädet savessa hankintojen parissa toimiville, kuin johdolle, luottamushenkilöille ja yrityksillekin.

Tutustu pelikirjaan ja sen oppeihin tarkemmin.

Tekstin on kirjoittanut asiantuntijamme Jussi Pyykkönen, joka on ollut mukana kirjoittamassa vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirjaa.

Mikäli kaipaat apua vähähiilisyyden hankkimisessa, ota yhteyttä Laura Mäkeen.


Arkisto: Oppeja vähähiilisten hankintojen toteuttamiseen