Ehdit vielä vaikuttaa kansalliseen hankintastrategiaan

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi -hankkeen yhteydessä laaditusta julkisten hankintojen kansallisesta strategialuonnoksesta annettavien lausuntojen lausuntoaikaa on jatkettu. Lausunnon voi antaa Lausuntopalvelussa 12.8. asti.

Hankinta-Suomi – Vaikuttavat julkiset hankinnat toimintaohjelma

Julkisten hankintojen vaikuttavuuden ja tuottavuuden kasvun edistämiseksi Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat perustaneet Vaikuttavat julkiset hankinnat toimintaohjelman (Hankinta-Suomi).  Hankinta-Suomen tavoitteena on edistää hankintojen johtamisen strategista hyödyntämistä, hankkijoiden välistä yhteistyötä sekä eri hallinnonalojen toiminnan ministeriöiden yhteistyön kautta tapahtuvaa koordinointia. Osana toimintaohjelmaa laaditaan kansallinen hankintastrategia. Kansallisen hankintastrategian valmistelussa on laadittu myös tilannekuva julkisten hankintojen nykytilasta.

Tahtotilat strategialuonnoksen taustalla

Hankintastrategialuonnoksen taustalla on seitsemän tahtotilaa. Tahtotilat ovat, että hankintoja johdetaan strategisesti, ne tehdään ammattimaisesti, niitä johdetaan tiedolla ja vaikuttavuutta kehittäen, hankinnat tehdään toimivasti, innovaatioita hyödynnetään, ja että hankinnat ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä.

Tahtotiloista ensimmäinen, strateginen johtaminen, liittyy julkisiin hankintoihin käytettävään merkittävään vuotuiseen euromäärään. Koska julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa, on julkisten hankintojen vaikuttavuuspotentiaali merkittävä. Tähän tahtotilaan kuuluu myös riittävä varautuminen häiriöihin sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Toinen tahtotila, kyvykkyys, tarkoittaa hankintaosaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Myös pysyvän julkisiin hankintoihin liittyvän vaikuttavan ja laadukkaan tutkimustoiminnan varmistaminen kuuluu tähän tahtotilaan.

Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden tahtotilan tavoitteena on edistää tietojen hyödyntämistä, vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia sekä vaikuttavuusperusteisten hankintojen tekemistä. Tahtotilaan kuuluu, että hankintojen vaikutuksia arvioidaan ja mitataan julkisen palvelutuotannon laadun, luotettavuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden osalta sekä lisäksi toimittajien liiketoiminnan kehityksen ja viennin sekä sitä kautta työllisyyden ja aluetalouden kehityksen osalta.

Neljäs tahtotila on nimeltään toimivat palvelut, laatu, osallisuus, markkinat. Sen toteutuessa hankintayksiköt voivat hyödyntää markkinoita, julkiset hankinnat ovat houkuttelevia tarjoajille, ja hankinnat suunnitellaan loppukäyttäjää kuunnellen. Tahtotilan mukaan julkisten hankintojen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hankintayksiköille ja niiden asiakkaille laadukkaita ja toimivia palveluita.

Innovaatiot-tahtotilassa tavoitteena on lisätä innovatiivisten hankintojen määrää kymmeneen prosenttiin kaikista hankinnoista. Sen toteutuessa julkinen sektori ja yritykset toimivat yhteistyössä ja julkinen sektori toimii rohkeasti kehityshaasteiden ratkaisemisessa.

Taloudellisen kestävyyden tahtotilassa torjutaan harmaata taloutta, edistetään verovastuullisuutta, vähennetään julkaisten hankintojen hankinta- ja prosessikustannuksia ja tehdään julkiset hankinnat suunnitelmallisesti. Tahtotilaan kuuluu myös hankintojen digitalisaation ja automaation kehittäminen.

Sosiaalisen kestävyyden tahtotilaan kuuluu heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen sekä ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien huomioiminen. Hankinnan yhteiskunnalliset vaikutukset otetaan huomioon paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti.

Ekologisen kestävyyden tahtotilassa tavoitteena on tukea Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035, kiertotaloutta ja luonnon monimuotisuuden säilymistä. Erityisesti elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa kiinnitetään huomiota kestävyysnäkökohtiin.

Vaikuta toimittamalla oma näkemyksesi 12.8. mennessä

Tahtotilojen toteuttamiseksi on laadittu toimenpide-ehdotukset. Lausuntopyynnössä pyydetään antamaan näkemykset strategiaan luonnostelluista tahtotiloista ja tavoitteista sekä mahdollisuuksien mukaan toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta viimeistään 12.8.2020.

Hankintastrategiat myös Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa

Kansallinen hankintastrategia on yksi Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumin aiheista. Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi järjestetään Clarion Hotel Helsingissä 5.11.2020. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Varaa paikkasi tästä.

Tekstin on kirjoittanut PTCS:n aiantuntija, varatuomari Jenni Miettinen.
(Hankinta-Suomi -kuva: Valtiovarainministeriö)


Arkisto: Ehdit vielä vaikuttaa kansalliseen hankintastrategiaan