Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen sisältöön!

Julkisia hankintoja tulisi hankintalain 2 §:n mukaisesti toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti niin, että myös ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Näitä näkökohtia voidaan huomioida myös hankintojen vertailuperusteena sekä hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvinä hankinnan kohteen erityisehtoina. PTCS:n asiantuntija Riikka Heikkinen haluaa vastata toiveeseen vastuullisuuden lisäämisestä julkisissa hankinnoissa ja kutsuu sinut mukaan vaikuttamaan uuden koulutuksemme sisältöön.

Olen viimeisen kolmen vuoden aikana pyöritellyt erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä ja sopimusehtoja erilaisissa hankintaprosesseissa. Olen pohtinut muun muassa, mikä olisi kussakin tilanteessa hankintayksikön kannalta toimiva ja hankintaan soveltuva ratkaisu. Toisaalta olen pyrkinyt huomioimaan, ettei ratkaisu aiheuta tarjoajille kohtuuttomia vaatimuksia tai ehtoja. Joskus on kuitenkin hieman vaikeaa hahmottaa, miten jotakin vastuullisuuteen liittyvää asiaa voisi käyttää eri hankinnoissa. Tässä auttaa, että tutustuu kuhunkin toimintaympäristöön ja siellä vallitseviin lainalaisuuksiin sekä hyödyntää markkinavuoropuhelua.

Apua materiaalitulvan sisäistämiseen luvassa

Syksyllä 2019 käynnistynyt Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma alkaa lähestyä loppusuoraansa. Toimenpideohjelmassa on julkisia hankintoja tekevien työn tueksi julkaistu paljon hyödyllistä materiaalia ja ohjeistusta eri vastuullisuuden teemoista. Ohjelman puitteissa on laadittu muun muassa useita malliasiakirjoja, kuten vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet , opas työperäisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja käynnistetty hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma sekä oppaita vastuullisiin elintarvike– ja ruokapalveluiden hankintoihin. Luettavaa siis riittää. Koska aikaa kaiken materiaalin omaksumiseen ei ehkä liikene, olen suunnittelemassa koulutusta, jossa käydään yllä mainittuja kokonaisuuksia läpi tiivistetymmin ja käytännön esimerkkien avulla. Kurssipäivä tarjoaa myös oivan mahdollisuuden keskustella mitä teemoista on pohdittu toisissa hankintayksiköissä.

Hankintojen ammattilaiset kaipaavat lisää koulutusta

Osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa julkaistiin helmikuussa 2022 selvitys julkisten hankintojen koulutustarjonnasta ja toisaalta koulutustarpeista. Selvityksessä nousi selkeästi esiin, että hankinta-alan ammattilaiset kokevat tarvitsevansa peruskurssien lisäksi syvemmälle hankintojen erityisteemoihin pureutuvia koulutuksia. Vastuullisuusasiat olivat yksi niistä aiheista, josta erityisesti toivottiin lisää koulutusta.

PTCS:ltä tulossa uusi koulutus. Vastaa kyselyymme 31.7.2022 mennessä ja vaikuta sisältöön!

PTCS:n vastauksena toiveeseen koulutustarjonnan lisäämisestä olen suunnittelemassa vastuullisuuteen liittyvää koulutusta syksylle 2022. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus on osa hankintatoimen ylemmän AMK-tutkintoon liittyviä opintojani.

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteilla olevan koulutukseni sisältöön. Käytäthän siis muutaman minuutin aikaasi vastaamalla koulutustarvekyselyyni 31.7.2022 mennessä. Kiitos jo etukäteen ajastasi!

Rakennan uuden koulutuksen sisällön kyselyyn saatujen vastausten perusteella. Koulutuksen ajankohta ja lopullinen sisältö tullaan julkaisemaan koulutuskalenterissamme elokuun aina. Pysy siis kuulolla.


Tags: julkiaset hankinnatkoulutusvastuullisuus

Arkisto: Vastuullisuuskriteerien huomioiminen julkisissa hankinnoissa – Vaikuta uuden koulutuksen sisältöön!