Hankintalaki muuttuu jälleen

Valtioneuvosto on 10.12.2020 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen hankintalain, erityisalojen hankintalain, puolustus- ja turvallisuusalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain muuttamisesta (HE 244/2020 vp). Esitys sisältää muun muassa tarkennuksia ja teknisiä täydennyksiä, joiden avulla kansalliset hankintasäännökset vastaisivat jatkossa direktiivien sanamuotoa ja esityksestä onkin käytetty epävirallisesti nimeä hankintalain korjaussarja. Ehdotuksen keskeisimmät muutokset koskevat puitejärjestelystä tehtävien hankintojen ilmoittamista, pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita sekä dynaamista hankintajärjestelmää. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021.

Puitejärjestely

Yksi muutosehdotuksista koskee puitejärjestelyssä tehtävien hankintojen enimmäismäärän ilmoittamista. Erityisesti yhteishankintayksiköiden kilpailuttamien puitejärjestelystä tehtävien hankintojen määrän ilmoittamisen tarkkuus on noussut oikeuskäytännössä useasti esille. Hankintojen enimmäismäärää koskevan tarkennuksen myötä hankintayksiköiden pitäisi jatkossa ilmoittaa puitejärjestelyä koskevan kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa joko hankintojen yhteenlaskettu enimmäismäärä tai enimmäisarvo. Hankintayksikkö voi päättää, kumman näistä ilmoittaa. Puitejärjestelyä koskevan säännöksen tarkentaminen olisi mielestäni erittäin tervetullut muutos. Muutos selkeyttäisi sitä, millaiset tiedot ovat riittävät puitejärjestelyä perustettaessa, mutta mahdollistaisi puitejärjestelyn säilymisen joustavana tapana tehdä hankintoja.

Hallituksen esityksessä todetaan myös, että puitejärjestelyä koskeva sääntely on EU:n jäsenvaltioissa saanut aikaan monenlaista keskustelua ja erilaisia tulkintoja. Direktiiviin perustuvan oikeuskäytännön ja mahdollisen EU-sääntelyn täsmentymisen myötä, on varmaankin syytä täsmentää säätelyä myös meillä Suomessa. EU-tuomioistuimessa on parhaillaan vireillä puitejärjestelyä koskeva ennakkoratkaisupyyntö (C-23/20 Simonsen & Weel), joka tulee aikanaan todennäköisesti määrittelemään EU:n laajuisesti millä tavoin hankintayksiköiden tulee ilmoittaa hankintamääränsä.

Mikäli haluat syventyä tarkemmin puitejärjestelyihin ja niiden sitovuuteen, kannattaa lukea blogikirjoituksemme Puitejärjestelyn sitovuus – mistä siinä on kyse?  JulkiSet-tietopalvelussamme on myös julkaistu oikeustapaustiivistelmä, jossa KHO muutti MAO:n päätöksen, koska se piti puitejärjestelyn laajuutta epäselvänä. Tämän tiivistelmän pääset poikkeuksellisesti lukemaan, vaikka et olisi maksullisen JulkiSet-tietopalvelun vuositilaaja.

Poissulkemisperusteet

Myös poissulkemisperusteita koskevia säännöksiä ehdotetaan selvennettäväksi. Jatkossa hankintayksiköiden pitäisi voida tarvittaessa pyytää pakollisia poissulkemisperusteita koskeva selvitys myös toimittajan alihankkijasta.
Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta esitetään, että hankintayksiköt voisivat soveltaa säännöksessä mainittuja perusteita myös hankintalain kynnysarvot alittavan hankinnan osalta. Kynnysarvot alittavien hankintojen osalta esityksessä mainitaan erityisesti ne alat, joilla esiintyy paljon harmaata taloutta. Lisäksi hankintayksiköille mahdollistettaisiin laajemmat selvittämismahdollisuudet tarjoajan alihankkijaa koskevien harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet on lueteltu hankintalain 81 §:n 1. momentissa.

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) tilapäisen sulkemisen mahdollistaminen on myös mukana esityksessä. Tästä sähköisen hankintajärjestelmän sulkemisen mahdollisuudesta pitäisi ilmoittaa dynaamista hankintajärjestelmää perustettaessa eikä hankintayksikkö voisi ehdotuksen mukaan tehdä hankintoja järjestelmän ollessa suljettuna.

Jos hankintalakia koskeva hallituksen esitys mietityttää, ilmoittaudu mukaan maksuttomaan Hankintalain muutokset -tietoiskuumme 17.2.21 klo 9.30-10.30. Asiantuntijoina webinaarissa toimivat PTCS:n Susan With sekä tämän tekstin kirjoittaja Niina Kuismin.

Olemme julkaisseet myös muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia, joihin voit tutustua näistä linkeistä:

Minikilpailutukset – voiko niillä tehostaa hankintayksikön toimintaa?
Dynaaminen hankintajärjestelmä – varteenotettava vaihtoehto puitejärjestelylle
Julkiset hankinnat – harmaa talous -keskustelua ratkaisuista?

Meiltä apua hankintojen eri vaiheisiin

PTCS auttaa sinua kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa ja kilpailutuksen kaikissa vaiheissa. Toimimme normaalisti myös nyt poikkeusaikana. Kysy lisää tarjoamistamme palveluista Laura Mäeltä tai pyydä tarjous.


Tags: Hankintalain korjaussarjahankintalakiHE

Arkisto: Hankintalaki muuttuu jälleen