Vuoden 2023 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 1

Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi kokosi 9.11.2023 jo 15. kerran yhteen hankinta-ammattilaiset kuulemaan ja keskustelemaan viimeisimmistä kehityskuluista sekä tulevaisuuden näkymistä julkisten hankintojen maailmassa. Päivän klassikko-osiossa ruodittiin kiinnostavimpia oikeustapauksia viimeisimmän vuoden ajalta. Panelisteina toimivat tänä vuonna Saila Eskola PTCS:ltä, Anna Kuusniemi-Laine Castrén & Snellman Oy:stä ja Mika Pohjonen Frontia Asianajotoimisto Oy:stä.

PTCS:n juristiharjoittelija Lasse Lipsanen on koonnut kuudesta käsitellystä tapauksesta kolme tiivistelmää, joista tässä esitellään vakavaa virhettä ammattitoiminnassa sekä liian korkeaa luottoluokitusta koskeneet tapaukset.

Tilastoja MAO:sta ja KHO:sta vuodelta 2022

Markkinaoikeus ratkaisi vuoden 2022 aikana yhteensä 341 hankinta-asiaa.  Ratkaisujen määrän väheneminen noin 50:llä verrattuna edelliseen vuoteen selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että vuonna 2021 purettiin vuonna 2020 saapuneiden juttujen sumaa. Uusia tapauksia sen sijaan saapui keskimääräistä vähemmän. Keskimääräinen hankinta-asioiden käsittelyaika oli 6,5 kuukautta, mikä on samaa luokkaa kuin parina edeltävänäkin vuonna.

KHO:ssa vuosi 2022 oli poikkeuksellinen, sillä tilastojen mukaan vuoden aikana ei annettu yhtäkään hankinta-asiaratkaisua, jossa markkinaoikeuden antamaa päätöstä olisi muutettu. Hankintaratkaisuja annettiin muutoinkin poikkeuksellisen vähän – vain 20 – mikä on alle kolmasosa vuoden 2021 ratkaisumäärästä. Tapausten pienen määrän vuoksi KHO:n käsittelyaikakin painui ennätyksellisen lyhyeksi eli vain 4,4 kuukauteen.

Vakava virhe ammattitoiminnassa MAO:375/2023

Ensimmäinen paneelin käsittelyyn päätynyt tapaus koski tieliikennepalvelujen hankintaa perusopetuksen ja lukion koulukuljetukseen sekä asiointiliikenteeseen. Tapauksessa hankintayksikkö sulki yritys A1 Oy:n tarjouskilpailusta vedoten aiempaan sopimusrikkomukseen, jonka perusteella se oli aiemmin irtisanonut sopimuksen yritys A2 Oy:n kanssa päättymään ennenaikaisesti. Hankintayksikkö perusteli pois sulkemista vakavilla virheillä ammattitoiminnassa sekä toistuvilla puutteilla aikaisemmissa hankintasopimuksissa. Hankintayksikkö viittasi perusteluissaan siihen, että koska A1:llä ja A2:lla oli samat vastuuhenkilöt, virheet rasittivat myös A1:ta. Hankintayksikkö oli pyytänyt A1:ltä näyttöä korjaavista toimenpiteistä, mutta tarjoaja ei esittänyt riittäviä konkreettisia toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

A1 valitti päätöksestä, koska sen mukaan kyseessä on täysin erillinen yhtiö, johon hankintayksikkö ei voinut soveltaa virheperustettaan. MAO päätyi ratkaisussaan siihen, että näiden samojen vastuuhenkilöiden voitiin lähtökohtaisesti katsoa olevan vastuussa edustamansa toisen yhtiön vastaavanlaista hankintasopimusta koskevien olennaisten sopimus- ja tilaajavastuuvelvoitteiden täyttämiseen liittyvistä virheistä ja laiminlyönneistä. Myös sillä, että sopimus A2:n kanssa oli purettu alle vuosi ennen hankintamenettelyn käynnistämistä, oli MAO:n perustelujen mukaan merkitystä. Lisäksi kahden eri yhtiön liiketoiminta-ala oli sama, joten tälläkin perusteella hankintayksiköllä oli ollut oikeus sulkea A1 pois hankintamenettelystä.

Panelistit kiinnittivät huomiota siihen, että vakava virhe aiemmassa sopimuksessa voitiin todeta, vaikka kyseistä virhettä ja sopimuksen purkua koskevan riita-asian käsittely oli käräjäoikeudessa edelleen kesken. Toisin sanoen, virheen todistamiseen ei tarvita lainvoimaista tuomiota.

Lisäksi keskustelussa nousi esille, että tarjoajan olisi kenties kannattanut pohtia valittamista myös oman maineensa kannalta. Julkisesta ratkaisutekstistä on suoraan luettavissa yrityksen aiemmat töppäykset, mikä ei varmastikaan ole toivottua julkisuutta. Panelistien näkemys oli, että tarjoajan kannalta edullisempi toimintatapa olisi ollut hoitaa ratkaisussakin mainitut korjaavat toimenpiteet kaikessa hiljaisuudessa kuntoon.

Liian korkea luottoluokitusvaatimus MAO:133/2023

Seuraavana esiteltiin tapaus, jossa hankintayksikkö oli ilmoittanut kansallisella hankintailmoituksella palovahingon jälleenrakennustöitä koskevasta rakennusurakasta. Rakennusurakan kohteena oli tulipalossa vaurioitunut kaksikerroksinen rivitalo.

Valituksen tehneen tarjoajan mukaan tarjouspyynnössä asetettu AAA-luottoluokitusvaatimus oli ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen ja perusteettoman ankara. Valittajan mukaan vaatimus on rajoittanut kilpailua perusteettomasti, mistä osoituksena sen mukaan oli, että hankintayksikkö sai ainoastaan yhden hyväksyttävän tarjouksen.

MAO katsoi, että AAA-luottoluokitusvaatimus oli huomattavan ankara, kun kyse oli tavanomaisesta rakennusurakasta, johon ei liittynyt erityisiä perusteita vaatia näin korkeaa luottoluokitusta. Koska vain yhdellä prosentilla suomalaisista rakennusalan yrityksistä on AAA-luokitus, rajasi vaatimus kilpailutuksen vain hyvin pienen tarjoajajoukon saataville. MAO katsoi, että perustelematon ja poikkeuksellisen korkea luokitusvaatimus oli suhteellisuusperiaatteen vastainen ja kumosi hankintapäätöksen.

Panelistit totesivat, että MAO on vuonna 2022 ratkaisussaan MAO:H168/​2022 hyväksynyt AAA-luokituksen käyttämisen soveltuvuusvaatimuksena. Tässä ratkaisussa tosin ei arvioitu vaatimuksen ankaruutta, vaan sitä, ettei valittajan toimittama selvitys osoittanut vakavaraisuusvaatimuksen täyttymistä. AAA-luokituksen hyväksymisessä saattoi osittain olla kyse myös siitä, että kyseessä oli sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän hankinta, joka monilta osin on luonnollisesti kriittisempi ja monimutkaisempi hankinnan kohde kuin tavanomainen rakennusurakka.

Panelistit muistuttivat myös siitä, että luottoluokitustodistuksen lisäksi hankintayksikön on hyväksyttävä vakavaraisuuden osoitukseksi muu vastaava selvitys. Lisäksi jos halutaan kaikkien ryhmittymän jäsenten tai voimavara-alihankkijoiden täyttävän luottoluokitusta koskevat vaatimukset, on tästä oltava maininta hankinta-asiakirjoissa.

Panelistien mukaan kysymyksiä herättää usein myös luottoluokituksen ajankohta. Koska tarjouksen jättämisen ja sopimuksen allekirjoitusajankohdan välillä luottoluokitukset voivat muuttua, on hankintayksikön vastuulla tarkastaa luokituksen täyttyminen vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kiinnostaako syväsukellus oikeustapauksien pariin?

Järjestämme julkisten hankintojen ammattilaisille suunnatun Julkisten hankintojen oikeustapaukset-koulutuksen 18.4.2024. Tutustu webinaarin sisältöön ja ilmoittaudu mukaan!

Päivittyvästä Koulutuskalenterista löydät myös muut kevään julkisten hankintojen koulutuksemme.

Oletko jo Julkiset-tietopalvelumme tilaaja?

Julkiset-tietopalvelumme vuositilaajat saavat laajan kattauksen jokapäiväistä työtä helpottavaa sisältöä, kuten PTCS:n asiantuntijan kommentoimia, ajankohtaisia oikeustapauslyhennelmiä. Julkiset.fi-sivustolta saat käyttöösi myös Oikeustapaushakukoneen, jonka avulla löydät julkisia hankintoja koskevia oikeustapauksia helposti ja nopeasti.


Tags: Julkiset hankinnatVuoden 2023 kiinnostavimmat oikeustapaukset

Arkisto: Vuoden 2023 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 1